Як потрапити в прокуратуру за конкурсом

08:00, 10 серпня 2017
Прийом документів проводиться в робочі дні до 1 вересня включно.
Як потрапити в прокуратуру за конкурсом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо 7 серпня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури (КДКП) почала прийом документів для участі в відборі на посади в місцеві прокуратури. Добрати хочуть 300 осіб.

Він проводиться на конкурсній основі за результатами кваліфікаційного іспиту з числа осіб, що відповідають вимогам ст. 27 Закону України «Про прокуратуру».

Прийом документів проводиться в робочі дні до 1 вересня включно з 9.00 до 18.00 (у п'ятницю — до 16.45):

 • особисто — за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81-б, каб. 105;
 • на пошту КДКП: 04050, м. Київ, Мельникова, 81-б.

Вимоги до кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури: громадянин України, вища юридична освіта, стаж роботи в галузі права не менше 2 років, володіння державною мовою.

При цьому стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти рівня спеціаліста або магістра.

В цілому конкурсний порядок схожий з порядком добору кандидатів до місцевих судів: кваліфіспит, спецперевірка, спецпідготовка, зарахування в резерв, конкурс, призначення. Є навіть перевірка на добропорядність і участь громадськості в процедурі.

Однак є і свої нюанси. Так, після всіх процедур, проведених прозоро КДКП, кандидата чекає каверза: керівник прокуратури може відмовити йому, посилаючись на непроходження спеціальної перевірки.

Як подати документи?

Перелік документів, які подає кандидат:

 1. Письмова заява про участь у відборі;
 2. Копія паспорта громадянина України;
 3. Анкета кандидата на посаду прокурора, яка містить інформацію про особу і автобіографію;
 4. Копія документів про освіту, вчений ступінь, вчене звання;
 5. Копія трудової книжки;
 6. Медична довідка про проходження обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджена наказом МОЗ України від 17.01.2002 №12, та сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений наказом МОЗ України від 28.11.1997 №339;
 7. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 8. Довідка про допуск до державної таємниці (у разі її наявності);
 9. Письмова згода на збір, зберігання і використання інформації з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора і проведення щодо неї спеціальної перевірки.

Особа, яка претендує на зайняття посади прокурора місцевої прокуратури, також подає електронну декларацію на сайті НАЗК.

Згідно з Положенням про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення відбору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури, затвердженим КДКП, в разі особистого подання документів кандидатом копії подаються одночасно з оригіналами для перевірки відповідності та посвідчення копій уповноваженою посадовою особою секретаріату КДКП (втім, чи створений зараз секретаріат КДКП, залишається під питанням).

У разі направлення документів поштою копії обов'язково повинні бути нотаріально завіреними, а на заявах, що подаються нотаріусом, засвідчується справжність підпису заявника. Документи повинні бути відправлені поштовим відправленням з оголошеною цінністю, описом вкладення та повідомленням про вручення.

Незалежно від способу подачі документів (особисто або засобами поштового зв'язку), копію трудової книжки потрібно засвідчити в установленому порядку за місцем роботи особи. Якщо кандидат не працює і подає документи особисто, він надає копію трудової книжки, яка завіряється уповноваженою посадовою особою секретаріату при прийомі документів.

КДКП здійснює перевірку відповідності поданих документів встановленим вимогам, а також відповідності особи вимогам, установленим до кандидата.

За результатами перевірки КДКП приймає рішення про допуск або недопуск особи до складання кваліфікаційного іспиту.

Про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту КДКП приймає мотивоване рішення, копія якого направляється претенденту.

Кваліфіспит і перевірка на добропорядність

Кваліфікаційний іспит складається з анонімного тестування та практичного завдання і проводиться з метою перевірки рівня знань в області права, європейських стандартів в галузі захисту прав людини, володіння державною мовою, аналітичних здібностей кандидатів і практичних навичок.

Очевидно, в даному випадку тести на загальні здібності можуть бути схожими з тими, що будуть здавати кандидати в процедурі добору до місцевих судів.

Порядок складання кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання визначаються окремим Положенням, затвердженим КДКП.

Списки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит, загальнодоступні і розміщуються на офіційному сайті КДКП.

Кандидат, який не склав кваліфікаційний іспит, може бути допущений до повторного складання іспиту не раніше ніж через рік.

Після іспиту кандидатів чекає спеціальна перевірка, в тому числі і на добропорядність.

Так, громадські організації та фізичні особи можуть подавати в КДКП інформацію про доброчесність кандидатів протягом одного місяця з дня офіційного опублікування списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

У разі отримання інформації, яка може свідчити про недобропорядність кандидата на посаду прокурора, КДКП розглядає її на своєму засіданні за участю такого кандидата.

Кандидат має право ознайомитися з відповідною інформацією, спростувати її, надати пояснення. За результатами розгляду КДКП може прийняти рішення про недопуск кандидата до проходження спеціальної підготовки.

Потім, за результатами складання кваліфікаційного іспиту та проведення спеціальних перевірок, КДКП визначає рейтинг кандидатів серед осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит, відповідно до кількості набраних ними балів.

Як складається рейтинг кандидатів?

Рейтинг кандидатів на посаду прокурора — це числовий і порядковий показник успішності кожного окремого кандидата, який відображає його результати здачі кваліфіспиту серед інших кандидатів за кількістю набраних балів.

Рейтинг визначається, виходячи з:

 • кількості балів, набраних кандидатами за результатами складання кваліфікаційного іспиту;
 • порядкового номера в списку кандидатів. Такий порядковий номер є місцем кандидата в рейтингу.

Місце кандидата по рейтингу визначається з урахуванням наступних правил:

 • високим місцем по рейтингу є перше місце, яке визначає кандидата, що за результатами іспиту набрав найбільшу кількість балів;
 • подальші місця в рейтингу між кандидатами розподіляються за принципом зменшення кількості набраних ними балів;
 • в разі набору кількома кандидатами однакової кількості балів за результатами складання іспиту, їм визначається однакове місце в рейтингу;
 • в разі виникнення підстав для зміни рейтингу кандидатів КДКП включає кандидата в рейтинг або виключає його і з урахуванням зміни кількісного складу кандидатів привласнює кандидатам місця по рейтингу відповідно до цього Положення.

КДКП формує резерв на заміщення вакантних посад прокурорів, до якого зараховуються кандидати, які успішно склали кваліфікаційний іспит і яким за результатами спеціальної перевірки не було відмовлено в зарахуванні в резерв.

Порядок формування та ведення резерву визначається КДКП.

КДКП протягом терміну перебування кандидата в резерві має право витребувати і отримувати необхідну інформацію про кандидатів.

Спецпідготовка

Наступний крок — спеціальна підготовка кандидатів в Національній академії прокуратури.

КДКП направляються кандидати, для проходження спеціальної підготовки в НАПУ, зараховані в резерв на заміщення вакантних посад.

Кандидат на посаду прокурора проходить протягом одного року спеціальну підготовку в НАПУ з метою отримання знань та навичок практичної діяльності на посаді прокурора, складання процесуальних документів та вивчення правил прокурорської етики.

Навчальний план, порядок проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки і методика її оцінки затверджуються КДКП.

Про результати проходження спеціальної підготовки НАПУ повідомляє КДКП, надаючи матеріали по всім кандидатам, які її проходили, а копію мотивованого рішення про успішне або неуспішне проходження спеціальної підготовки вручає кандидатам.

КДКП має право витребувати у НАПУ матеріали та інформацію, що стосуються проходження кандидатами спеціальної підготовки.

Конкурс на зайняття посад прокурорів

Ключовий етап — це конкурс на посаду.

Секретаріат КДКП після отримання повідомлення керівника відповідної прокуратури про наявність вакантних (тимчасово вакантних) посад прокурорів подає на розгляд КДКП інформацію про вакантні (тимчасово вакантні) посади, їх кількість у відповідній місцевій прокуратурі.

На підставі інформації секретаріат КДКП вирішує питання про оголошення конкурсу на зайняття вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора і визначає дату, час і місце його проведення.

Оголошення про конкурс не пізніше ніж за 10 днів до його проведення розміщується на офіційному сайті КДКП.

У ньому вказуються:

 • орган прокуратури, де є вакантна (тимчасово вакантна) посада прокурора;
 • кількість вакантних (тимчасово вакантних) посад;
 • дата, час і місце проведення конкурсу;
 • строк, протягом якого кандидати можуть подати заяву про участь в конкурсі.

Якщо посада тимчасово вакантна, в оголошенні про проведення конкурсу обов'язково про це йдеться (із зазначенням підстав: у зв'язку з тривалою тимчасовою непрацездатністю, відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відрядженням для участі в роботі інших органів на постійній основі тощо), по можливості вказується строк, протягом якого переможець конкурсу буде перебувати на цій посаді.

При необхідності КДКП може продовжити термін прийому заяв від кандидатів.

Кандидат, який перебуває в резерві, який успішно пройшов спеціальну підготовку і виявив бажання взяти участь в конкурсі на заміщення вакантної (тимчасово вакантної) посади прокурора, подає в КДКП письмову заяву про участь в конкурсі.

Примітно, що заява про участь в конкурсі подається лише на одну посаду в одному органі прокуратури.

Після отримання заяв кандидатів про участь у конкурсі КДКП здійснює підготовку матеріалів справ кандидатів з урахуванням відомостей про результати їх кваліфікаційного іспиту, проходження спеціальної підготовки, а також досвіду роботи в галузі права.

Кандидат має право до початку конкурсу відмовитися від участі в ньому, подавши в КДКП письмову заяву із зазначенням причини такого рішення. Така відмова не може бути підставою для виключення кандидата з резерву на заміщення вакантної посади прокурора, проте позбавляє кандидата права на повторну участь в цьому ж конкурсі.

Як визначають переможця конкурсу?

Конкурс на заміщення вакантних (тимчасово вакантних) посад прокурора полягає в проведенні КДКП відбору серед кандидатів, які беруть участь в конкурсі, на підставі їх рейтингу і відповідно до кількості вакантних (тимчасово вакантних) посад прокурорів.

Рейтинговий список кандидатів формується окремо по кожній посаді від більшого бала до меншого.

При рівності балів у кандидатів перевага надається тому, хто працював на тимчасово вакантній посаді прокурора або має більший стаж роботи в галузі права. В цьому випадку стаж роботи кандидатів в області права розраховується на дату проведення конкурсу і визначається відповідно до статті 27 Закону про прокуратуру.

Рейтинговий список затверджується КДКП і публікується на його офіційному сайті не пізніше наступного дня після затвердження.

За результатами конкурсу КДКП направляє керівнику відповідної регіональної прокуратури подання про призначення кандидата на посаду прокурора органу прокуратури, в якому кандидат подавав заяву.

КДКП рішенням може відмовити в підготовці подання про призначення на посаду прокурора кандидату — переможцю конкурсу, якщо станом на день вирішення питання буде встановлено, що він не відповідає вимогам до кандидатів на посаду прокурора.

Кандидати, які за результатами конкурсного відбору не стали переможцями конкурсу, зараховуються в резерв на заміщення вакантних (тимчасово вакантних) посад прокурорів, в межах терміну дійсності результатів їх кваліфікаційного іспиту.

Якщо буде встановлено, що кандидат не відповідає вимогам до кандидатів на посаду прокурора, визначеними Законом, або за своїми особистими і моральними якостями не може бути рекомендований на посаду прокурора, КДКП приймає мотивоване рішення про виключення відповідного кандидата з резерву на заміщення вакантних (тимчасово вакантних) посад прокурорів.

У разі надходження повідомлення від керівника відповідного органу прокуратури про непроходження рекомендованим до призначення кандидатом спеціальної перевірки, КДКП визначає переможцем конкурсу в наступному в рейтингу кандидата, який набрав найбільшу кількість балів.

Призначення на посаду та ризики

Керівник відповідної прокуратури після отримання подання про призначення кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури проводить по ньому спеціальну перевірку.

За результатами спеціальної перевірки керівник відповідної прокуратури своїм наказом призначає кандидата на посаду прокурора не пізніше 30 днів з дня отримання подання КДКП.

У разі непроходження кандидатом спеціальної перевірки через отримання інформації, яка перешкоджає заняттю їм посади прокурора, керівник відповідної прокуратури повідомляє про це КДКП не пізніше 3-денного терміну з дня завершення перевірки.

У разі повернення на роботу прокурора, який обіймає посаду на постійній основі, прокурор, призначений на цю посаду тимчасово, звільняється і зараховується в резерв на заміщення вакантних посад прокурорів місцевих прокуратур.

Термін перебування особи на тимчасово вакантній посаді прокурора не зараховується в строк, протягом якого результати кваліфікаційного іспиту дійсні.

Безумовно, в цьому процесі є невелика заковика.

Так, керівник прокуратури може відмовити кандидату під приводом непроходження спеціальної перевірки. Необхідність такої перевірки сумнівна, адже, по суті, вона проводиться повторно після КДКП. Втім, така необхідність передбачена Законом «Про прокуратуру»...

Оскарження

Рішення про недопуск кандидата до кваліфікаційного іспиту і кількість отриманих балів на іспиті можуть бути предметом оскарження.

Скарги з питань відсторонення від тестування і практичного завдання не розглядаються.

Скарга повинна бути обґрунтованою і подаватися в письмовій формі особисто кандидатом секретарю КДКП не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про недопуск до кваліфікаційного іспиту або в день ознайомлення кандидата з його результатами. Скарги, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

Скарги від інших осіб, крім кандидатів, не приймаються і не розглядаються.

Скарга розглядається КДКП протягом 5 робочих днів після її подачі. Кандидат може бути присутнім при розгляді його скарги.

Після всебічного розгляду спірних питань, порушених у скарзі, простою більшістю голосів КДКП приймається рішення, про що складається протокол.

У разі необхідності зміни кількості набраних балів за результатами розгляду скарги, про таке рішення обов'язково зазначають в протоколі засідання КДКП, а зміна відбивається у відомостях кваліфікаційного іспиту.

Рішення КДКП можуть бути оскаржені в суді в загальному порядку, визначеному законодавством.

Автор:
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
Головне про суд
Сьогодні день народження святкують
 • Володимир Мельничук
  Володимир Мельничук
  суддя Шостого апеляційного адміністративного суду