Повернення до суті людської особистості

19:35, 16 березня 2022
Людиною можна бути з Богом, любов’ю та людяністю.
Повернення до суті людської особистості

Ханова Раїса,
кандидат юридичних наук,
суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді, секретар судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів

 

Барікова Анна,
кандидат юридичних наук,
науковий консультант відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату Касаційного адміністративного суду

Повернення до суті людської особистості залежить, зокрема, від рівня людяності кожного з нас.

Причина дає результат. Усе взаємопов’язане та взаємозалежне. Вічна суперечка між істиною та красою... І є любов...

Люди були далекі один від одного через брак або відсутність добра, правди, любові, співчуття та єдності. Це призводило до війн, гуманітарних катастроф, насильства та екстремізму, ситуацій, коли треба боротися за право на життя. Зброя масового ураження не просто цифри. Людству важливо не загратися із застосуванням напрацювань прогресу та грубої сили як права сильного. Насильство породжує насильство. Трагедія людського життя.

Мир – час для роздумів та пошуку цілісного мислення, поверхневої та глибокої істин. Стівенсон сказав, що ми на порозі важливих рішень. Самовизначення – здатність вибирати. Ми моральні істоти, які мають право вільно вибирати між добрим і поганим.

Потрібно пройти уроки життя, знайти корінь проблем та виправити помилки. Можна вийти із минулого, зрозумівши, що з нами було.

Ми пов’язані взаємним служінням за життям у цілому й у тій самій миті на Землі. У кожному народі мешкає багато народів. Зв’язки людства дуже сильні. Вільям Джеймс сказав, що ми як острови в морі – знаходимося окремо, але пов’язані в глибині. На різних рівнях. Ми одночасно маяки та перехрестя.

Незалежно від початкового рівня розвитку, цінностей та переконань, кожен має все, щоб відкрити серце та розум в духовному та моральному вимірах, зробити свій добрий внесок: сприяти підвищенню добробуту світу загалом для спільного розвитку та духовного зростання. Як людська сім’я ми маємо полюбити Бога та один одного, стати суспільством консенсусу і жити в мирі та гідності.

Важливо виявляти повагу до живих істот і прав людини, співчуття і солідарність, справедливість і толерантність, чесність і відповідальність. Співчуття – це коли служиш Богу та іншим, дбаєш про добробут інших і поважаєш чуже життя та право на самовираження. Потрібні такі умови, коли з любов’ю робиш добро світові, усім живим істотам. Ураховувати весь потенціал людства, можливості та економічні інтереси, інструменти політики та управління, а також баланс повноважень для забезпечення сталого миру та людської гідності, колективної безпеки, глобального регулювання та поведінкового кодексу.

Вічність як мить, але складається з миттєвостей. Мить як вічність, що повторюється щоразу. Хоча варіантів розвилок подій необмежена безліч, у кожній миті тут і зараз потрібно робити вибір. Кожним вчинком і думкою ми робимо цей вибір. З цих виборів складається життя.

Усвідомлюючи момент написання блогу – війну, під час якої Україна виборює своє право на самовизначення та вільний розвиток як частини демократичного суспільства, ми віримо в перемогу добра та здорового глузду.

Україна вірить і бореться за те, що вважає правильним і добрим. В умовах війни збереження людей є пріоритетним. Це те, за що варто ризикувати всім
 і навіть віддати власне життя.

Водночас через діалог, взаєморозуміння та довіру можна запобігти насильству. Щоб уникнути зла, зокрема, воєн і бідності, потрібно нести тягар один одного. Реальність усередині себе та у світі навколо. Як і ілюзії. Єдине, що змінить світ, – це віра та дії – спільно всіх людей. Потрібно ніколи не здаватися, прислухаючись до правди в собі. У всіх інших випадках важливо вчасно зупинитися.

Усе перелічене потрібно зробити своїм способом життя, ставши шляхом діалогу частиною рішення, а не проблеми. Доля кожного залежить від долі всього людства. Турбота про людство – турбота про себе. Те, що ми робимо як досвід, реалізований зараз, йде луною через покоління для всієї світобудови. Така нова культура, яка потребує сталості. Йдеться про сталий розвиток планети Земля.

Боже, благослови цей світ. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний помилуй нас. Слава Богу, Україні та Збройним Силам України!

***

 

Return to the Essence of Human Personality

 

You can be human with God, love and humanity.

 

Hanova Raisa,

PhD in Law,

Judge of the Supreme Court in the Administrative Court of Cassation, Secretary of the Judicial Chamber for Taxes, Fees and Other Mandatory Payments

 

Barikova Anna,

PhD in Law,

Scientific Adviser of the Department for Ensuring the Work of the Secretary and Judges of the Judicial Chamber of the Office for Ensuring the Work of the Judicial Chamber for Taxes, Fees and Other Mandatory Payments of the Secretariat of the Administrative Court of Cassation

 

The return to the essence of a human personality depends, in particular, on the humanity level of each of us.

The reason gives the result. Everything is interconnected and interdependent. The eternal dispute between truth and beauty... And there is love...

People were distant from each other because of absence or lack of goodness, truth, love, compassion and unity. This has led to wars, humanitarian catastrophes, violence and extremism, situations where the right to life must be fought for. Weapons of mass destruction are not just numbers. It is important for humanity not to flirt with the use of progress and brute force as the right of the strong. Violence breeds violence. The tragedy of human life.

Peace is a time for reflection and the search for a holistic thinking, superficial and deep truths. Stevenson said that we were on the verge of significant decisions. Self-determination is the ability to choose. We are moral beings who have the right to decide freely between good and bad.

You need to learn the lessons of life, find the root of problems and correct mistakes. You can get out of the past, understanding what happened to us.

We are bound by mutual service for life in general and at the same time on Earth. Many peoples live in every nation. The ties of humanity are very strong. William James said that we were like islands in the sea. We are separate, but connected in depth. At different levels. We are both lighthouses and crossroads.

Regardless of the initial level of development, values and beliefs, everyone has everything to open the heart and mind in the spiritual and moral dimensions, to make a good contribution: to promote the welfare of the world as a whole for common development and spiritual growth. As a human family, we must love God and each other, become a society of consensus, and live in peace and dignity.

It is important to show respect for living beings and human rights, compassion and solidarity, justice and tolerance, honesty and responsibility. Compassion is when you serve God and others, care for the well-being of others, and respect the lives of others and the right to self-determination. We need such conditions when you do good to the world with love, to all living beings. Take into account the full potential of humanity, opportunities and economic interests, policy and governance instruments, and the balance of power to ensure lasting peace and human dignity, collective security, global regulation and a code of conduct.

Eternity is like a moment, but it consists of moments. A moment is like eternity, repeated every time. Although there are unlimited options for bifurcation of events, you need to make a choice here and now. With every action and thought we make this choice. Life is made up of these choices.

Realizing the moment of writing a blog – a war in which Ukraine is fighting for its right to determine its own destiny and a free development as part of a democratic society, we believe in the victory of good and common sense.

Ukraine believes and fights for what it considers right and good. In times of war, saving people is a priority. This is something that everyone should risk and even give own lives.

At the same time, through dialogue, mutual understanding and trust, violence could be prevented. To avoid evil, in particular, wars and poverty, we must bear each other’s burdens. Reality is within yourself and in the world around you. As well as illusions. The only thing that will change the world is the faith and actions of all people together. You must never give up, listening to the truth in yourself. In all other cases, it is important to stop in time.

All of the above needs to be done in your own way of life, becoming part of the solution, not the problem, through dialogue. The fate of each depends on the fate of all mankind. Taking care of humanity is taking care of yourself. What we are doing as an experience now is being passed down through the generations for the entire universe. Such is a new culture that needs sustainability. We are talking about the sustainable development of the planet Earth.

God Bless this world. Holy God, Holy Strong, Holy Immortal Have mercy on us. Glory to God, Ukraine and the Armed Forces of Ukraine!

***

 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у FacebookViber та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Info news social link
Зеленський: Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію
Зеленський: Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію
Головне за день
Сьогодні день народження святкують
 • Ірина Салійчук
  Ірина Салійчук
  начальник управління Верховного Суду
 • Людмила Салтан
  Людмила Салтан
  суддя Київського районного суду м. Одеси
 • Анатолій Єрьомін
  Анатолій Єрьомін
  суддя Вищого адміністративного суду України
загрузка...