Підсудність майбутнього Вищого антикорупційного суду. Дискусійні питання

12:40, 15 ноября 2017
Питання щодо юрисдикції цього суду залишається невирішеним...
Підсудність майбутнього Вищого антикорупційного суду. Дискусійні питання

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» передбачає створення  Вищого антикорупційного суду України (далі — Антикорупційний суд).

Питання щодо юрисдикції цього суду залишається невирішеним, але очевидно, що найближчим часом ця проблема стане домінуючою у порядку денному.

Обов'язки та діяльність майбутнього антикорупційного суду в сучасних українських ЗМІ часто тісно пов'язані лише з діяльністю Національного антикорупційного бюро України (далі — НАБУ).

З нашої точки зору, це лише частина предмета обговорення.

У цій статті розглядаються деякі можливі шляхи вирішення проблеми виняткової юрисдикції Антикорупційного суду України.

Спочатку  виділимо два основні моменти.

По-перше, список корупційних злочинів.

Примітка до статті 45 Кримінального кодексу України містить вичерпний перелік корупційних злочинів, які можуть бути скоєні в Україні.

У цій Примітці зазначено, що  корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, визнані злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у разі їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочинів, передбачених статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього ж Кодексу.

По-друге, компетенція досудового слідства.

Перелік органів, що ведуть розслідування вищезгаданих корупційних злочинів, містить стаття 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК).

Крім НАБУ, корупційні злочини також можуть бути розслідувані іншими органами влади, включаючи, але не обмежуючись слідчими Служби безпеки України та слідчими Національної поліції.

Крім того, є кілька речей, гідних нашої уваги.

Зокрема, у частині другій статті 218 КПК фактично встановлено, що будь-який орган може розпочати розслідування корупційних злочинів. Частина 2 статті 218 КПК містить таке положення: «Якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність».

Концептуально це означає, що такий слідчий може і завершити таке розслідування.

НАБУ також має особливі повноваження за чинним законодавством — подавати до суду позов про визнання недійсними договорів (угод).

Відповідне положення містяться в абзаці 13 частини першої статті 17 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України». У ньому зазначається, що НАБУ має право: звертатися до суду щодо визнання недійсними угод у порядку, встановленому законом, якщо для цього є достатні підстави.

В даний час корупційні злочини та позови НАБУ розглядаються судами різних інстанцій та юрисдикцій України.

Таким чином, з вищевикладеного видно та є очевидним, що існує багато питань щодо компетенції майбутнього Антикорупційного суду України.

Слід звернути увагу на те, що створення Антикорупційного суду повністю втрачає сенс, якщо інші українські суди також збережуть відповідну юрисдикцію чи її частину і будуть продовжувати розглядати корупційні злочини паралельно з таким новоствореним судом.

Логічно припустити, що майбутній Антикорупційний суд повинен мати повну і виключну юрисдикцію для розгляду корупційних злочинів, незалежно від того, який орган відповідає за досудове розслідування такого злочину.

Також досить вірогідно, що майбутній Антикорупційний суд також повинен мати повноваження та виключну компетенцію приймати рішення у справах про визнання договорів (угод) недійсними.

 

The Jurisdiction of the future High Anti-Corruption court of Ukraine.

Debating points.                                             

 

The Law of Ukraine "On the Judicial System and Status of Judges" sets the requirement to create the High Anti-Corruption court of Ukraine (hereinafter – Anti-Corruption court).

The issue regarding the jurisdiction of this court remains unresolved, but it is evident that in the closest time this problem becomes    dominate agenda.   

Duties and activities of the future Anti-Corruption court in today's Ukrainian media are often closely associated only with the activity of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (hereinafter – NABU).

From our point of view this is only the part of the issue.  

This article covers some of the possible solutions to the issue of exclusive jurisdiction of the Anti-Corruption court of Ukraine.

Initially, two main points should be highlighted.

Firstly – the list of corruption crimes.

Note to Article 45 of the Criminal Code of Ukraine contains an exhaustive list of corruption crimes that can be committed in Ukraine.

The note states that Corruption  crimes in accordance with this Code are considered crimes stipulated by Articles 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 in the case of their commission by abuse of office, as well as crimes provided for in Articles 210, 354, 364, 364- 1, 365-2, 368-369-2 of this Code.

SecondlyPre-trial investigation competence.        

The list of authorities conducting the investigation of the abovementioned corruption crimes is indicated in Article 216 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (hereafter - CPC).

In addition to the NABU, corruption crimes may also be investigated by other authorities including but not limited to investigators of the Security Service of Ukraine and investigators of the National Police.

Additionally, there are a couple things worthy of our attention.

Specifically, part two of the article 218 CPC states that any authority can start the investigation of the corruption crimes. Part 2 of the article 218 CPC provides us the following condition:

«If the investigator from an application, notification or other sources has become aware of circumstances which may indicate that criminal offense was committed, and investigation of such crime is not within the competence (jurisdiction) of such investigator, he (she) conducts an investigation until the prosecutor determines another jurisdiction under which the investigation shall be continued».

Conceptually, that means that such investigator can complete the investigation.

NABU also has special authority under current legislation - to file a lawsuit in court   regarding recognition of the contracts (deals) as invalid.

The relevant provision is contained in paragraph 13 part 1 of Article 17 of the Law "About the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine". It states that NABU has the right: to apply to the court for the invalidation of deals in accordance with the procedure established by law, if there are sufficient grounds for it.

Currently, corruption crimes and NABU lawsuits are heard in courts of different instances and jurisdictions of Ukraine.

It is evident from the foregoing that there are a lot of questions regarding competence of the future Anti-Corruption court of Ukraine.

Significantly, the creation of Anti-Corruption court completely loses its sense if other Ukrainian courts will also retain a corresponding jurisdiction or part of it and will continue to consider corruption crimes alongside with such a newly formed court.

It seems logically to assume that the future Anti-Corruption court must have full exclusive jurisdiction to hear the corruption crimes regardless to the fact what institution was responsible for the pre-trial investigation of such crime.

It is also rather probable that the future Anti-Corruption Court must also have the power and exclusive competence to make decisions in cases regarding the recognition of contracts (deals) as void.


Блог отражает исключительно точку зрения автора. Текст блога не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, о которой идет речь.

Мнение редакции «Судебно-юридической газеты» может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственность за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Новые правила распределения судебных расходов и освобождения от них
Новости онлайн