За плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT будуть нові санкції – Верховна Рада підтримала законопроект про академічну доброчесність

13:35, 6 червня 2024
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.
За плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT будуть нові санкції – Верховна Рада підтримала законопроект про академічну доброчесність
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 6 червня ухвалила в першому читанні законопроект 10392 про академічну доброчесність, зареєстрований 8 січня у парламенті великою групою депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком. Він передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту і плагіат у науковій діяльності.

Зокрема тим особами, які мали плагіат в своїх роботах, можуть запропонувати добровільно відмовитися від присудженого наукового ступеня чи вченого звання.

Закон буде поширюватися зокрема на наукову, науково-педагогічну, викладацьку діяльність; навчальну діяльність здобувачів освіти; діяльність, пов’язану зі створенням, рецензуванням, науковим редагуванням академічних творів; вступні випробування під час вступу до закладів освіти (наукових установ); діяльність осіб, що залучаються до проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань та інших заходів змагального характеру; діяльність, пов’язану із присудженням наукових ступенів і ступенів освіти, присвоєнням вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій; здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти тощо.

Для здобувачів освіти встановлюється, що кожне навчальне завдання має бути виконане самостійно, крім випадків, коли його виконання передбачає участь декількох осіб або правилами виконання відповідних завдань дозволено отримання допомоги від інших осіб, використання допоміжних матеріалів та засобів, мережі Інтернет тощо.

Визначено, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він сформований (згенерований) за запитом особи комп’ютерною програмою в автоматичному режимі.

При використанні в академічному творі частин, згенерованих комп’ютерними програмами, цей факт має бути зазначений автором із зазначенням методики формування або посиланням на відповідну комп’ютерну програму чи її опис.

Кожен заклад освіти, наукова установа зобов’язаний мати визначену своїми внутрішніми актами систему забезпечення академічної доброчесності.

Заклади освіти, наукові установи зобов’язані здійснювати перевірку відсутності ознак порушень академічної доброчесності в академічних творах, які вони видають, або які оприлюднюються у заснованих ними виданнях.

Керівники закладів освіти, наукових установ та їх структурних підрозділів зобов’язані забезпечувати функціонування системи академічної доброчесності.

Під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти, наукової установи у порядку, затвердженому МОН, проводиться перевірка кожного кандидата на посаду на предмет наявності ознак порушень академічної доброчесності, яка включає зокрема перевірку наукової роботи, за результатами захисту якої кандидат здобув науковий ступінь у разі наявності; перевірку звернень про порушення кандидатом академічної доброчесності тощо.

Також передбачається, що у разі виявлення ознак порушення автором академічної доброчесності в академічному творі, що був поданий для його оприлюднення, видавець має право відмовити в оприлюдненні цього академічного твору та повідомити про порушення академічної доброчесності керівника установи, де працює автор.

Опублікований академічний твір, в якому виявлено факт порушення академічної доброчесності, відкликається видавцем з одночасним оприлюдненням причин його відкликання. Академічний твір з моменту відкликання не вважається опублікованим і не враховується під час оцінювання академічній діяльності автора.

Забезпечення академічної доброчесності під час присудження ступенів, присвоєння звань, присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій

Кожен академічний твір, на підставі чи з урахуванням якого відбувається присудження наукового ступеня, ступеня вищої освіти, має бути перевірений на предмет відсутності ознак порушень академічної доброчесності.

Встановлення факту порушення академічної доброчесності є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня, ступеня вищої освіти. Рішення про відмову у присудженні освітньої кваліфікації ухвалює екзаменаційна комісія закладу вищої освіти, наукової установи, а про відмову у присудженні наукового ступеня - спеціалізована вчена рада.

Особа не може виступати офіційним опонентом під час захисту дисертації, який відбувається у закладі вищої освіти, науковій установі, де вона працювала чи здобувала освіту, упродовж 3 років з дня звільнення або завершення навчання у відповідному закладі, установі.

Види порушень академічної доброчесності

 • відчуження авторства;
 • академічний плагіат;
 • приписування авторства;
 • самоплагіат;
 • фабрикація;
 • фальсифікація;
 • недоброчесне оцінювання результатів навчання;
 • несамостійне виконання завдання;
 • недозволена допомога;
 • академічний саботаж;
 • схиляння до порушення академічної доброчесності;
 • інституційні порушення академічної доброчесності.

Додаткові види порушень академічної доброчесності можуть визначатися спеціальними законами у сфері освіти і науки або закладами освіти, науковими установами.

Заходи реагування на порушення академічної доброчесності

1) виховні заходи;

2) притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності;

3) реагування на порушення академічної доброчесності при проведенні конкурсів;

4) інституційні заходи реагування.

Рішення про застосування заходів реагування на порушення академічної доброчесності ухвалює уповноважений суб’єкт .

Відсутність судового рішення або рішення іншого уповноваженого органу щодо притягнення особи до іншого виду відповідальності не є перешкодою для розгляду питання щодо порушення особою академічної доброчесності відповідно до цього Закону та притягнення винної особи до академічної відповідальності.

Академічна відповідальність

До академічної відповідальності може бути притягнута особа, яка на час вчинення нею порушення академічної доброчесності досягла 14- річного віку.

Санкції за порушення академічної доброчесності

Якщо санкція застосовується на певний строк, така санкція визначається уповноваженим суб’єктом в межах його юрисдикції на строк від одного до трьох років. До особи, яка порушила академічну доброчесність, може бути застосовано одну або декілька санкцій.

Санкціями, що можуть бути застосовані до педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника закладу освіти, наукової установи, вченого за порушення академічної доброчесності, є:

1) заходи в межах притягнення до академічної відповідальності:

 • виключення зі складу вченої ради, інших колегіальних органів управління закладів освіти, наукових установ з позбавленням права бути членом відповідного органу на певний строк;
 • виключення зі складу спеціалізованої вченої ради та/або позбавлення права брати участь в роботі спеціалізованої вченої ради (спеціалізованих вчених рад) на певний строк;
 • позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання грантів, участі в програмах академічній мобільності на певний строк;
 • позбавлення права бути науковим керівником (консультантом) здобувачів вищої освіти (здобувачів ступеня доктора наук) на певний строк;
 • позбавлення права участі в атестації здобувачів вищої освіти на певний строк;
 • позбавлення права бути керівником та/або відповідальним виконавцем наукових досліджень та/або наукових проектів на певний строк;
 • заборона претендувати на присвоєння педагогічного (вченого) звання на певний строк;
 • виключення зі складу редакційної колегії наукового видання, заснованого закладом вищої освіти, науковою установою з позбавленням права бути членом редакційної колегії (редакційних колегій) на певний строк;
 • відрахування здобувачів наукового ступеня;
 • позбавлення ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації (кваліфікацій);
 • позбавлення наукового ступеня;
 • позбавлення вченого звання;
 • позбавлення педагогічного звання;
 • позбавлення кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення нагород, відзнак, почесних звань, які присуджені (присвоєні) закладом освіти, науковою установою;

2) заходи в межах притягнення до дисциплінарної відповідальності:

 • догана;
 • звільнення із закладу освіти, наукової установи

Педагогічний, науково-педагогічний працівник, якого було притягнуто до академічної відповідальності, не може протягом року з дня набрання чинності рішенням уповноваженого суб’єкта про накладення санкції за порушення академічної доброчесності подавати документи на присвоєння йому педагогічного (вченого) звання.

Санкціями, що можуть бути застосовані до здобувача освіти за порушення академічної доброчесності, є:

1) виховні заходи реагування на порушення академічної доброчесності:

 • відвідування тематичних занять (урок, лекція, курс, тренінг тощо) з академічної доброчесності та/або академічного письма;
 • усне попередження про необхідність дотримання академічної доброчесності та можливе притягнення до академічної відповідальності;
 • письмове попередження;
 • повторне виконання завдання;
 • інші виховні заходи, визначені внутрішніми актами закладу освіти, наукової установи;

2) заходи в межах притягнення до академічної відповідальності:

 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • повторне проходження оцінювання (включаючи підсумкове оцінювання або атестацію);
 • позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання стипендій, грантів, участі в програмах академічній мобільності на певний строк;
 • відрахування з числа осіб, які здобувають освіту за державним чи регіональним замовленням;
 • позбавлення на певний строк пільг з оплати навчання та/або інших пільг, наданих закладом освіти, науковою установою;
 • позбавлення академічної стипендії на строк до одного навчального року;
 • виключення зі складу вченої ради з позбавленням права бути членом вченої ради на певний строк;
 • відрахування здобувачів фахової передвищої освіти (крім осіб, які одночасно здобувають повну загальну середню освіту, а також осіб з особливими освітніми потребами);
 • відрахування здобувачів вищої освіти (крім осіб з особливими освітніми потребами).

У разі встановлення факту академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у кваліфікаційні роботі, на підставі якої особі було присуджено ступінь вищої освіти, така особа позбавляється відповідного ступеня вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Санкціями, що можуть бути застосовані до вступників, учасників конкурсів за порушення академічної доброчесності, є:

 • припинення участі у конкурсі;
 • скасування рішення про результати конкурсу (в частині, що стосується особи, яка порушила академічну доброчесність).

Особа, яка бере участь у проведенні вступного випробування, конкурсу, зокрема є членом приймальної комісії, організаційного комітету, конкурсної комісії, журі тощо, та вчинила порушення академічної доброчесності, має бути виведена зі складу відповідного органу.

Академічний плагіат

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншою особою (іншими особами) як результатів власної академічної діяльності, та/або відтворення (частково або повністю) оприлюднених (опублікованих) раніше творів (навчальних робіт) інших авторів без посилання на відповідний твір (навчальну роботу) та/або його (її) автора (за наявності інформації про автора/авторів).

Академічним плагіатом також є оприлюднення як результатів власної академічної діяльності текстів та/або результатів, сформованих (згенерованих) комп’ютерною програмою в автоматичному режимі, якщо цей факт не зазначено в академічному творі чи супровідних матеріалах до нього.

У разі встановлення факту наявності академічного плагіату в оприлюдненому академічному творі такий академічний твір має бути відкликаний відповідно до цього Закону.

У разі вчинення академічного плагіату за результатами відчуження авторства педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником закладу освіти, наукової установи, вченим, така особа:

1) позбавляється наукового ступеня та/або вченого (педагогічного) звання, та/або кваліфікаційної категорії, що отримані (присуджені, присвоєні) на підставі чи з урахуванням відповідного академічного твору (його частини);

2) звільняється із закладу освіти, наукової установи відповідно до пункту 7 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

У разі академічного плагіату за результатами відчуження авторства на кваліфікаційну роботу, вчиненого здобувачем вищої освіти, такий здобувач відраховується із закладу вищої освіти, наукової установи.

Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів. При повторному оприлюдненні наукових результатів автор має у довільній формі зазначити, що відповідні наукові результати не є новими.

Особа притягається до академічної відповідальності у разі, якщо самоплагіат вчинено з метою досягнення кількісних показників, потрібних для проходження атестації, підтвердження (присвоєння, присудження) кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, призначення на посаду, звітування про результати наукової (освітньої) діяльності, наведення у звітах з виконання освітніх, наукових, науковотехнічних (інноваційних) проєктів результатів, що були опубліковані раніше, як таких, що отримані при виконанні відповідних проєктів, під час проведення конкурсів у сфері освіти і науки.

У разі встановлення в науковій статті факту самоплагіату така наукова стаття не враховується під час присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, кваліфікаційної категорії, під час оцінювання результатів наукової та науково-педагогічної діяльності. Така наукова стаття має бути відкликана відповідно до цього Закону.

У разі виявлення у звіті про виконання наукового проєкту наукових результатів, оприлюднених до початку його виконання, які подаються як результати виконання цього проєкту, замовник проєкту повинен визнати цей проєкт невиконаним.

Порушення академічної доброчесності при вступі та/або проведенні конкурсів

Порушення академічної доброчесності вступником (учасником конкурсу) під час проведення вступного випробування (конкурсу) є підставою для припинення участі такого вступника (учасника конкурсу) у вступних випробуваннях (конкурсі).

Порушення академічної доброчесності вступником (учасником конкурсу), виявлене після проведення вступного випробування (конкурсу), є підставою для анулювання організатором вступного випробування (конкурсу) рішення про результати вступного випробування (конкурсу) особи, яка порушила академічну доброчесність.

Порушення академічної доброчесності особою, яка бере участь у проведенні вступного випробування (конкурсу), зокрема є членом приймальної комісії, організаційного комітету, конкурсної комісії, журі тощо, має наслідком виведення такої особи зі складу відповідного органу та притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

Також встановлено, що особа, яка має докази, що свідчать про ознаки порушення учасником освітнього процесу, вченим, вступником, учасником, членом журі, членом оргкомітету конкурсу академічної доброчесності, має право повідомити про це (в паперовому чи електронному вигляді) уповноважений орган або керівника відповідного закладу освіти, наукової установи, наукового видавництва, організатора конкурсу, який зобов’язаний протягом трьох робочих днів прийняти одне з таких рішень:

 • спрямувати відповідне повідомлення до уповноваженого органу;
 • створити уповноважений орган та спрямувати до нього відповідне повідомлення;
 • про притягнення особи до академічної та/або дисциплінарної відповідальності у випадку, визначеному частиною сьомою цієї статті, та у порядку та з підстав, визначених внутрішніми актами закладу освіти, наукової установи.

Особливості реагування на порушення академічної доброчесності здобувачем освіти

До академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності можуть притягатися здобувачі освіти, які досягли 14 років.

Розгляд питання щодо притягнення до академічної відповідальності здобувачів освіти віком від 14 до 18 років відбувається із запрошенням їхніх батьків або інших законних представників, якщо проти цього не заперечує здобувач освіти.

Перехідними положеннями пропонується установити, що новий закон не застосовується до діянь (дій чи бездіяльності) суб’єктів академічної діяльності, що були вчинені до набрання цим Законом чинності і не вважалися на момент їх вчинення порушенням академічної доброчесності. За порушення академічної доброчесності, вчинені до набрання чинності цим Законом, може бути застосована та міра відповідальності, яка на момент вчинення такого порушення академічної доброчесності була передбачена законодавством та/або внутрішнім актом відповідного закладу освіти, наукової установи, суб’єктом, визначеним законодавством на момент вчинення порушення академічної доброчесності або його правонаступником.

Перевірка дисертацій, кваліфікаційних робіт на здобуття наукових ступенів, ступенів вищої освіти, що були присуджені до набрання чинності цим Законом, може проводитися виключно на предмет дотримання під час їх створення та/або захисту вимог, що були чинними на момент створення та/або захисту відповідних дисертацій, кваліфікаційних робіт

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглядає скарги на рішення уповноваженого органу закладу освіти, наукової установи щодо позбавлення наукового ступеня доктора (кандидата) наук, звернення з інформацією щодо академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації у наукових роботах, за якими було присуджено науковий ступень доктора (кандидата) наук у випадку їх присудження після 06.09.2014 року

Протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом кожна особа може добровільно відмовитися від присудженого їй наукового ступеня, присвоєного вченого звання у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
Головне про суд
Сьогодні день народження святкують
 • Олег Макаров
  Олег Макаров
  секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
 • Ігор Кощеєв
  Ігор Кощеєв
  суддя Центрального апеляційного господарського суду
 • Тетяна Козир
  Тетяна Козир
  суддя Північного апеляційного господарського суду
 • Ольга Лук’янчук
  Ольга Лук’янчук
  суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду