Кабмін змінив Порядок призначення житлових субсидій, порівняльна таблиця

08:10, 23 декабря 2020
Уряд вніс суттєві зміни до Порядку призначення житлових субсидій.
Кабмін змінив Порядок призначення житлових субсидій, порівняльна таблиця
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

16 грудня Кабмін своєю постановою №1282 вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Зокрема, Уряд вніс ряд змін стосовно порядку повернення надміру перерахованих (виплачених) громадянам коштів житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Також змінено площу квартири, яка враховується при обрахуванні субсидії.

Детальніше зі змінами можна ознайомитися нижче у порівняльній таблиці, яку підготувала «Судово-юридична газета».

Також внесено зміни до інших підзаконних актів,

 Зокрема, у пункті 5 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. №117:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Для включення до Реєстру інформації про пільговика такий пільговик (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу) подає заяву за формою, встановленою Мінсоцполітики, копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів), копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків), зокрема копію, надану в електронному вигляді (за наявності в одержувача інформації технічної можливості провести перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації), або копію паспорта громадянина України / свідоцтва про народження (на вибір) із внесеними даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або з відповідною відміткою у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, пред’являє паспорт, а також надає інформацію про характеристику житла і послуги, щодо отримання яких він має право на пільги та якими користується, та будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби).”;

2) абзаци третій і четвертий замінити абзацами такого змісту:

“Заява з необхідними документами подається до уповноваженого органу за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика.

Заява з необхідними документами також подається до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі — посадові особи виконавчого органу) та посадових осіб центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному уповноваженому органу.

З 1 січня 2021 р. заява з необхідними документами подається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації за зареєстрованим або фактичним місцем проживання лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія” — за наявності технічної можливості).

До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для включення до Реєстру інформації про пільговика, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше ніж наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному уповноваженому органу за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Заяви з необхідними документами для включення до Реєстру інформації про пільговиків приймаються з 1 березня 2021 р. посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

Заяви з документами, необхідними для включення до Реєстру інформації про пільговиків (після формування електронної справи), у паперовому вигляді передаються відповідному уповноваженому органу за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика не рідше ніж один раз на два тижні.

Якщо пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, посадової особи виконавчого органу або посадової особи центру надання адміністративних послуг, така особа вживає заходів для включення інформації про пільговика до Реєстру."

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом десятим.

У постанові Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»:

1) в абзаці четвертому пункту 2 слова “користування газопостачанням” замінити словами “використання природного газу для індивідуального опаленняˮ;

2) у пункті 3:

у підпункті 1:

в абзаці другому слова “абонентами, житлові будинки яких обладнані вузлами комерційного обліку та/або розподільного обліку,” виключити;

абзац тринадцятий після слів “використання електричної енергії” доповнити словами і цифрами “, у тому числі встановлений підпунктом 6 пункту 3,”;

в абзаці першому підпункту 5 слово “газопостачання” замінити словами “постачання та розподілу природного газу”;

підпункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Соціальні нормативи, визначені абзацами другим — п’ятим цього підпункту, застосовуються для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, без урахування встановлених обмежень;”.

У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій форміˮ:

1) у пункті 1:

в абзаці п’ятому слова “а саме:” замінити словами “та витрат на комунальні послуги в такому будинку;”;

абзаци шостий — дев’ятий виключити;

2) пункт 31 доповнити абзацом такого змісту

“Пільга на придбання твердого палива призначається у разі ненадання в житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення.”;

3) в абзаці першому пункту 34 слова “або тверде паливо і скраплений газ у натуральному вигляді” виключити;

4) у пункті 5:

абзац четвертий після слів “управителі, виконавці комунальних послуг — про” доповнити словами “припинення надання комунальних послуг, ”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Установлена органами місцевого самоврядування сума внеску за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку ділиться на кількість місяців у кварталі з подальшим округленням отриманого значення до копійок.”;

5) у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“У заяві також зазначається бажання пільговика щодо подальшого використання залишків коштів в його обліковому записі: продовження розрахунків АТ “Ощадбанк” з управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг до їх повного використання або їх виплата пільговику після 1 червня.”.

У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами четвертим — сьомим;

в абзаці шостому слова і цифри “сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,” виключити;

абзац сьомий після слів “строк позовної давності якої не минув,” доповнити словом “загальна”;

6) абзаци перший і другий підпункту 3 пункту 11 викласти в такій редакції:

“3) Мінсоцполітики формує протягом трьох робочих днів узагальнений реєстр нарахованих пільг, який подає АТ “Ощадбанк”, та протягом наступних п’яти робочих днів здійснює переказ коштів на рахунок для виплати пільг для відображення таких коштів в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” за обліковими записами пільговиків. Форма узагальненого реєстру нарахованих пільг установлюється договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”.

Якщо загальна сума за поданими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення реєстрами нарахованих пільг перевищує наявні фінансові призначення, черговість фінансування таких реєстрів визначає Мінсоцполітики на підставі пропозицій, поданих утвореною ним робочою групою.”;

7) у пункті 12:

в абзаці першому підпункту 2 слова “загальними сумами” замінити словами “у розмірі нарахованих сум за спожиті послуги в попередньому місяці”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) АТ “Ощадбанк” за наявності в нього інформації про номер мобільного телефону пільговика інформує протягом однієї доби після перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг пільговика (смс-повідомленням або через електронні засоби зв’язку (за наявності) про стан розрахунків за послуги.
 В смс-повідомленні/ інформаційному повідомленні через електронні засоби зв’язку (за наявності) обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг і перелік послуг, за якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ “Ощадбанк” не отримано реєстри нарахованих сум платежів пільговику;”;

8) у пункті 13 слово “смс-повідомлень” замінити словами
“смс-повідомлення або інформаційного повідомлення через електронні засоби зв’язку”;

9) доповнити Порядок пунктами 131—133 такого змісту:

“131. Повернення надміру перерахованих (виплачених) коштів пільг у грошовій безготівковій формі проводиться в такій послідовності:

1) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують та щомісяця до 10 числа передають Мінсоцполітики захищеними каналами зв’язку реєстри осіб, яким надміру перераховано кошти пільги, за формою, встановленою договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”, із зазначенням сум коштів до повернення (далі — реєстри надміру перерахованих коштів пільг);

2) Мінсоцполітики не пізніше ніж наступного робочого дня передає АТ “Ощадбанк” захищеними каналами зв’язку отримані реєстри надміру перерахованих коштів пільг для обліку в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк”;

3) АТ “Ощадбанк” протягом наступних трьох робочих днів припиняє проведення в автоматизованих системах банку платежів за обліковими записами пільговиків, включеними до реєстрів надміру перерахованих коштів пільг, та передає Мінсоцполітики інформацію про залишки коштів на рахунку для виплати пільг у розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та облікових записів зазначених пільговиків. Форма узагальненого реєстру залишків пільг установлюється договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”.

Разом з узагальненим реєстром залишків пільг АТ “Ощадбанк” повертає Мінсоцполітики з рахунка для виплати пільг кошти (загальною сумою) надміру перерахованих пільг у межах встановлених залишків;

4) Мінсоцполітики не пізніше ніж наступного робочого дня передає отримані від АТ “Ощадбанк” дані про повернуті суми надміру перерахованих коштів пільг структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

132. У разі надання АТ “Ощадбанк” управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги помилкової інформації про суми нарахованих платежів та отримання з рахунка для виплати пільг, відкритого Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк”, відповідних коштів такі кошти мають бути повернуті пільговикам управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги. У разі смерті пільговика такі кошти мають бути повернуті управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.

133. За обліковими записами пільговиків, які було внесено до реєстрів надміру перерахованих коштів пільг, може бути поновлено АТ“Ощадбанк” в його автоматизованих системах проведення платежів в наступному місяці, якщо таких пільговиків буде включено до реєстру нарахованих пільг.”;

10) доповнити Порядок пунктом 141 такого змісту:

“141. У разі смерті пільговика, якому нараховано пільги у грошовій готівковій формі через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”, члени сім’ї померлого, на яких поширювалися пільги, можуть отримати кошти, не виплачені у зв’язку із смертю пільговика, на підставі:

заяви одного з членів сім’ї, поданої не пізніше дати закінчення бюджетного періоду;

копії свідоцтва про смерть пільговика.”;

11) пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

“Не виплачені пільговику кошти враховуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення під час надання пільги в наступних періодах.”;

12) пункт 19 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Кошти надміру перерахованої (виплаченої) пільги повертаються пільговиками на небюджетні рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, відкриті в Казначействі.

Протягом 10 робочих днів з дати надходження коштів на небюджетний рахунок структурний підрозділ з питань соціального захисту населення проводить такі платежі:

повернуті кошти, перерахування (виплату) яких проводив структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, перераховуються:

- на відповідний бюджетний рахунок такого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення — для відновлення касових видатків у межах бюджетного року;

- в дохід державного бюджету — у разі повернення коштів, виплачених у минулих бюджетних періодах;

повернуті кошти, перерахування (виплату) яких проводило Мінсоцполітики, перераховуються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі, з розподілом коштів за місяцями, в яких проводилося відповідне нарахування.

Повернуті кошти Мінсоцполітики використовує з дотриманням бюджетного законодавства.”

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом десятим;

13) доповнити Порядок пунктом 191 такого змісту:

“191. Посадові особи, винні у надмірному перерахуванні (надмірній виплаті) пільг, притягуються до відповідальності згідно із законом.”

 1. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Згідно з цим Порядком також обчислюється річний сукупний дохід домогосподарства для призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.”;

2) в абзаці першому пункту 3 слова і цифру “за визначений законодавством період на 6” замінити словами і цифрами “за визначений законодавством період (два квартали або шість місяців) на 6, а в разі застосування суми річного сукупного доходу — на 12”;

3) у пункті 13:

в абзаці другому слова “які не мали доходів протягом періоду, за який враховуються доходи” замінити словами і цифрами “які не мали доходів, доходи яких були меншими за 0,5 розміру мінімальної заробітної плати протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, визначених абзацами четвертим — шостим цього пункту)”;

в абзаці третьому слова “загальної середньої,” виключити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
 • Катерина Танцюра
  Катерина Танцюра
  суддя Одеського окружного адміністративного суду
 • Вікторія Джарти
  Вікторія Джарти
  суддя Господарського суду міста Києва
 • Віталій Батрак
  Віталій Батрак
  суддя Херсонського апеляційного суду
 • Кирило Гарник
  Кирило Гарник
  суддя Окружного адміністративного суду міста Києва