Як зміниться місцеве самоврядування: Мінрегіон презентував Комітету нову редакцію закону

14:47, 1 октября 2020
У новому законопроекті залишили місцеві державні адміністрації та планують створити органи, що здійснюють забезпечення законності.
Як зміниться місцеве самоврядування: Мінрегіон презентував Комітету нову редакцію закону

Мінрегіон 30 вересня презентував парламентському  Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування нову редакцію законопроектів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

Законопроект носить назву «Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування».

Голова Комітету Андрій Клочко пообіцяв направити законопроекти на експертизу до Ради Європи.

За словами заступника Міністра розвитку громад та територій В’ячеслава Негоди, базовими новелами законопроекту про місцеве самоврядування є чітке розмежування сфери компетенції держави та місцевого самоврядування та встановлення правил наділення місцевого самоврядування повноваженнями держави.

Також розмежовуються повноваження кожного рівня місцевого самоврядування і розширюється автономія місцевого самоврядування, але при цьому чітко регламентується порядок забезпечення законності рішень місцевого самоврядування.

За задумкою Мінрегіону, нова редакція закону повинна бути введена в дію з 1 січня 2021 року.

Система місцевого самоврядування буде виглядати таким чином.

За законопроектом, місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами як безпосередньо, так і через ради громад та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад району чи області відповідно.

Система місцевого самоврядування включає:

1) територіальні громади;

2) органи самоорганізації населення;

3) органи місцевого самоврядування.

Територіальна громада

Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень.

Територіальну громаду складають її жителі.

Загальним критерієм визначення належності фізичної особи до територіальної громади є місце її проживання.

Додатковими критеріями приналежності фізичної особи до територіальної громади, за наявності яких фізична особа може використовувати окремі форми безпосередньої участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, є:

1) зареєстроване право власності фізичної особи на об’єкт нерухомого майна на території територіальної громади;

2) сплата фізичною особою на території територіальної громади податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Найменування територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту, визначеного її адміністративним центром.

Залежно від статусу населеного пункту, який визначений адміністративним центром територіальної громади, територіальні громади поділяються на сільські, селищні, міські.

Формами безпосередньої участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування є:

1) місцеві вибори;

2) місцеві референдуми;

3) загальні збори жителів територіальної громади;

4) місцеві ініціативи;

5) громадські слухання;

6) громадський бюджет;

7) публічні консультації;

8) громадська експертиза діяльності виконавчих органів ради громади;

9) консультативно-дорадчі органи при органах місцевого самоврядування;

10) інші форми, що не суперечать законодавству та передбачені Статутом територіальної громади або рішенням ради громади.

Рада громади як представницький орган є вищим органом місцевого самоврядування на відповідній території, який від імені та в інтересах територіальної громади здійснює місцеве самоврядування.

Для забезпечення діяльності ради як представницького органу та юридичної особи публічного права – бюджетної установи утворюється апарат ради громади.

Організаційна структура, штатна чисельність працівників та умови організації апарату визначаються радою громади самостійно у порядку, визначеному цим законом.

Сільський, селищний, міський голова (голова громади) є головною посадовою особою територіальної громади, обирається територіальною громадою.

Для забезпечення виконання своїх рішень та здійснення місцевого самоврядування на відповідній території, виконання делегованих повноважень рада громади утворює виконавчі органи.

Залишаються районна рада та обласна рада.

Держава отримає право делегувати свої повноваження органам місцевого самоврядування. Одночасно передача делегованих повноважень одним органом місцевого самоврядування іншому забороняється.

Також законопроект передбачає створення єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування

Хто та як буде забезпечувати законність у діяльності місцевого самоврядування

Окремо в законопроекті втілена ідея створення префектур під загальною назвою «органи, що здійснюють забезпечення законності».

Забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування передбачає нагляд за нормативними актами органів місцевого самоврядування, що приймаються у межах сфери їхньої власної компетенції, а також за актами голови громади з питань організації та координації діяльності одноосібних виконавчих органів, та актами, які приймаються органами місцевого самоврядування.

Згідно з думкою авторів законопроекту, забезпечення законності здійснюється виключно з метою підсилення гарантій щодо дотримання органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами приписів Конституції та законів України та не може охоплювати питання доцільності, економності чи ефективності здійснення повноважень відповідними органами чи посадовими особами місцевого самоврядування.

Органами виконавчої влади, що здійснюють забезпечення законності, стануть:

1) орган, що здійснює забезпечення законності на центральному рівні;

2) орган, що здійснює забезпечення законності на регіональному рівні;

3) орган, що здійснює забезпечення законності на районному рівні.

Органи із забезпечення законності регіонального рівня здійснюють нагляд за визначеними цим Законом актами голови громади, ради громади (крім міст Києва та Севастополя), районної в місті ради, їхніх виконавчих органів, районної ради.

Органи із забезпечення законності районного рівня здійснюють моніторинг за актами рад громад (крім міст Києва та Севастополя) та надають за зверненням таких органів методично-консультаційну допомогу.

 Орган, що забезпечує законність на центральному та регіональному рівні, буде наділений правом:

- витребувати від органів та посадових осіб місцевого самоврядування копії документів, отримувати інформацію та пояснення;

- звертатися до органів та посадових осіб місцевого самоврядування з обов’язковими до виконання вимогами про усунення порушення законодавства та встановлювати для цього необхідний строк;

- складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення у разі ненадання інформації на запит відповідного органу, що здійснює забезпечення законності або його уповноваженої особи;

- звертатися до суду з позовом про визнання актів органів місцевого самоврядування незаконними та їх скасування, визнання нечинними, зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій, відшкодування шкоди та з іншими позовами;

- звертатися до суду з позовами про дострокове припинення повноважень органу чи посадової особи місцевого самоврядування у передбачених законом випадках.

Обов’язковій перевірці будуть підлягати нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування:

1) про затвердження місцевого бюджету, унесення змін та доповнень до нього;

2) з питань розпорядження майном комунальної власності та управління юридичними особами, засновником, учасником яких є відповідний орган місцевого самоврядування;

3) які встановлюють, змінюють чи доповнюють порядок вирішення питань місцевого значення безпосередньо територіальною громадою (зокрема, але не виключно, - статуту територіальної громади);

4) про визначення порядку організації діяльності представницьких органів місцевих рад та виконавчих органів місцевого самоврядування ради громади;

5) які визначають спосіб реалізації повноважень ради громади, її виконавчих органів та розмежування їхніх повноважень;

6) акти голови громади з питань організації та координації діяльності одноосібних виконавчих органів ради громади.

 Інші акти органів місцевого самоврядування, які підлягають перевірці у порядку забезпечення законності, перевіряються органом, що забезпечує законність, вибірково з урахуванням критеріїв ризику порушення публічних інтересів.

Критерії ризику порушення публічних інтересів затверджуються Кабінетом Міністрів України, за наслідками консультацій з асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом.

Підставою для перевірки також може бути звернення чи інша інформація щодо незаконності акта органу місцевого самоврядування, якщо орган адміністративного нагляду дійде висновку про її обґрунтованість. Анонімні звернення, інформація, отримана від невизначеної особи (осіб), не можуть бути підставою для перевірки.

Заходами з усунення порушень законодавства будуть:

1) вимога про усунення порушення;

2) звернення до суду.

Такі заходи будуть застосовуватися протягом трьох місяців з дня набрання чинності актом органу місцевого самоврядування.

Перебіг строку застосування заходів з усунення порушень законодавства призупиняється, але не більше ніж на один місяць, на час надання визначеними цим Законом органами (особами) відповіді на запит органу адміністративного нагляду щодо копій документів і матеріалів, додаткової інформації та пояснень.

Крім того, в законопроекті з’являється термін «вимога про усунення порушення», що дуже нагадує забутий вже припис прокурора.

Виявлення за наслідками перевірки визначених законом актів, що суперечать Конституції та законам України буде підставою для звернення органу, що здійснює забезпечення законності, до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування з вимогою усунути порушення законодавства.

Відповідний орган чи посадова особа місцевого самоврядування усувають порушення законодавства у строк, встановлений органом, що здійснює забезпечення законності, який має бути необхідним і достатнім для усунення порушення, але не може бути більшим за один місяць.

Неусунення органом місцевого самоврядування чи головою громади порушення у вказаний у вимозі про усунення порушення строк є підставою для звернення органу із забезпечення законності до суду з позовом про визнання акта органу місцевого самоврядування незаконним та його скасування повністю або у частині.

У разі виявлення за наслідками перевірки незаконних актів, невжиття негайних заходів, щодо скасування яких може істотно ускладнити чи унеможливити відновлення порушених публічних інтересів, орган із забезпечення законності може звернутися безпосередньою до суду без вимоги про усунення порушення.

Доля місцевих державних адміністрацій

Концепція децентралізації влади в країні передбачала зникнення місцевих державних адміністрацій. Вони повинні були піти в історію, а замінити їх планували префектами.

Проте в тексті презентованого законопроекту зберігаються згадки про місцеві державі адміністрації та про військово-цивільні адміністрації.

Голова відповідної місцевої державної адміністрації отримає право ініціювати скликання сесії ради громади, а також вносити пропозиції щодо питань на розгляд ради.

Відповідні державні адміністрації здійснюють складання і схвалення прогнозів районних і обласних бюджетів, складання і виконання відповідних бюджетів.

Крім того, ради отримають право передавати адміністраціям повноваження щодо управління майном, яке належить до спільної власності територіальних громад району.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що нардеп Віталій Безгін висловив думку, що оскільки виборний орган буде діяти на субрегіональному рівні, то вибори на рівні районів чи то округів не потрібні. Тому районні ради мають зникнути.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути у курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Атестація прокурорів місцевих прокуратур: враження прокурорів від іспиту
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергей Глазько
    Сергей Глазько
    судья Сумского окружного административного суда
  • Роман Игнатов
    Роман Игнатов
    судья Киевского апелляционного суда
загрузка...