Нацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитів, ДОКУМЕНТ

13:49, 23 июля 2021
Національний банк через численні скарги споживачів фінансових послуг опублікував роз’яснення щодо здійснення реструктуризації боргу за споживчими кредитами, наданими в іноземній валюті.
Нацбанк роз’яснив споживачам порядок реструктуризації валютних кредитів, ДОКУМЕНТ
Джерело фото: dtkt.ua

За день до спливу строків подачі заяв про реструктуризацію валютних кредитів Національний банк надав своє роз’яснення.

(Нагадаємо, загальний строк подання заяви на реструктуризацію становить 3 місяці з дня набрання чинності Законом № 1381-IX, тобто до 23 липня 2021 року).

Нижче публікуємо його текст.

Про здійснення реструктуризації боргу за споживчими кредитами, наданими в іноземній валюті

Національний банк України, враховуючи численні скарги споживачів фінансових послуг, уважає за доцільне звернути увагу учасників ринку небанківських фінансових послуг на таке.

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» № 1381-IX (далі – Закон № 1381-IX), нормами якого, зокрема, запроваджено з 23 квітня 2021 року проведення обов’язкової реструктуризації зобов’язань за договорами про споживчий кредит, наданими в іноземній валюті, що підпадають під критерії, визначені цим законом.

1. Щодо зобов’язання кредитодавців, наступних кредиторів надавати позичальникам інформацію.

Відповідно до пункту 7 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (далі – Закон) зобов’язання позичальників за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, що відповідають зазначеним у цьому пункті критеріям (незалежно від дати укладення договору), підлягають обов’язковій реструктуризації на вимогу позичальника (особи, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або його представника (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом:

 • обов’язковій реструктуризації підлягають зобов’язання, передбачені договором про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті (далі у цьому пункті - договір), у разі:

наявності станом на день набрання чинності цим пунктом будь-якого непогашеного грошового зобов’язання (простроченого грошового зобов’язання та/або грошового зобов’язання, строк сплати якого не закінчився) перед кредитором, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя (заставодавця) у зв’язку з виконанням ним зобов’язань позичальника;

відсутності станом на 1 січня 2014 року простроченої заборгованості, яку згідно з договором позичальник зобов’язаний сплатити не пізніше 1 січня 2014 року (крім простроченої заборгованості із сплати неустойки та інших платежів, нарахованих у зв’язку із простроченням позичальником платежів, та/або будь- якої заборгованості, строк сплати якої відповідно до договору спливає після 1 січня 2014 року, але яку кредитор вимагав повернути достроково (у строк до 1 січня 2014 року) у зв’язку з простроченням позичальником платежів), або якщо зазначену прострочену заборгованість погашено до дня проведення реструктуризації;

 • виконання зобов’язань за договором забезпечено предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України «Про іпотеку» у вигляді майна, віднесеного до об’єктів житлового фонду (далі - житлове нерухоме майно), або об’єкта незавершеного житлового будівництва, або майнових прав на нього, або садового будинку, або земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), а загальна площа такого нерухомого майна (об’єкта незавершеного житлового будівництва) не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку - 250 квадратних метрів, для садового будинку - 250 квадратних метрів, для земельної ділянки - площі, визначеної пунктом “г” частини першої статті 121 Земельного кодексу України.

Відповідно до підпункту 16 пункту 7 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону кредитодавець, наступнікредитори за договором зобов’язані надати поточному кредитору на його вимогу, а також позичальнику на його вимогу всю наявну інформацію про історію здійснення платежів, у тому числі інформацію про дату здійснення кожного платежу, суму кожного здійсненого платежу, інформацію про призначення кожного здійсненого платежу, суму наявної простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014 року за кожним видом наявного грошового зобов’язання, за договором, не пізніше 14 днів з дня отримання такої вимоги.

Відповідно до пункту 2 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону дія цього Закону поширюється на договори про споживчий кредит, укладені після дня набрання чинності цим Законом, крім пункту 6 цього розділу, дія якого поширюється на всі договори про споживчий кредит, та пункту 7 цього розділу, дія якого поширюється на всі договори про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, які відповідають викладеним у зазначеному пункті критеріям.

Згідно з підпунктом 16 пункту 7 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону кредитодавець, наступнікредитори за договором зобов’язані надати поточному кредитору на його вимогу, а також позичальнику на його вимогу всю наявну інформацію про історію здійснення платежів, у тому числі інформацію про дату здійснення кожного платежу, суму кожного здійсненого платежу, інформацію про призначення кожного здійсненого платежу, суму наявної простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014 року за кожним видом наявного грошового зобов’язання, за договором, не пізніше 14 днів з дня отримання такої вимоги;

кредитор, до якого перейшли права кредитодавця внаслідок відступлення права вимоги, зобов’язаний надати позичальнику (особі, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) на його вимогу (не пізніше 14 днів з дня отримання такої вимоги) належним чином завірену таким кредитором копію документа, яким визначено розмір плати, що сплачена за відступлення права вимоги.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки зобов'язані на вимогу клієнта надати інформацію та консультації з питань надання банківських послуг. Також, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит відповідної фізичної особи.

2.  Щодо документу про склад сім’ї.

Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Єдина форма довідки про склад сім’ї чинним законодавством не передбачена.

При розгляді заяв про проведення реструктуризації слід враховувати документи про склад сім’ї, видані уповноваженими на це законодавством особами.

3. Щодо розширеної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до підпункту 4 пункту 7 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону у заяві про проведення реструктуризації зазначаються документи, що підтверджують інформацію, зазначену у заяві (документи про склад сім’ї, про доходи іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя) та членів його сім’ї - на вимогу кредитора), розширену інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно кожного члена сім’ї іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя).

У разі ненадання позичальником необхідних для проведення реструктуризації документів, зазначених у цьому підпункті, кредитор звільняється від обов’язку проведення реструктуризації зобов’язань за іпотечним кредитом на умовах, визначених цим пунктом.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на запит ідентифікованої особи надається інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Інформація містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно за: вказаною адресою; реєстраційним номером об'єкта нерухомості; кадастровим номером земельної ділянки; ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи.

4.  Щодо строку подання заяви про проведення реструктуризації. 

Згідно з положеннями абзацу 6 підпункту 3 пункту 7 розділу ІV

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону, якщо строк подання заяви про проведення реструктуризації пропущено позичальником з поважних причин (хвороба, перебування за межами території України тощо), кредитор за клопотанням позичальника має право подовжити строк подання заяви про проведення реструктуризації на два місяці.

Ураховуючи вищевикладене, звертаємо увагу учасників ринку небанківських фінансових послуг на необхідності забезпечення дотримання вимог Закону № 1381-ІХ під час проведення обов’язкової реструктуризації споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті.

Також для банків НБУ окремо роз’яснив питання оцінки кредитного ризику.

«Щодо оцінки кредитного ризику.

З метою підвищення ефективності управління банками України проблемними активами та забезпечення врегулювання визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями під час проведення обов’язкової реструктуризації боргу за споживч ими кредитами, наданими в іноземній валюті, Національний банк удосконалив вимоги до оцінки кредитного ризику за кредитами, реструктуризованими банками згідно з нормами Закону № 1381-ІX. Відповідні вимоги передбачено постановами Правління Національного банку України від 19 травня 2021 року № 41 та № 42

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку

України», які набрали чинності з 22 травня цього року».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Министр финансов Сергей Марченко: бюджет у судов достаточный, и денег на зарплату аппарата хватает
Министр финансов Сергей Марченко: бюджет у судов достаточный, и денег на зарплату аппарата хватает
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Богдан Львов
  Богдан Львов
  заступник голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
 • Тетяна Кудрявцева
  Тетяна Кудрявцева
  суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
 • Володимир Погребняк
  Володимир Погребняк
  суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
 • Наталія Богацька
  Наталія Богацька
  голова Південно-західного апеляційного господарського суду
загрузка...