Перерахунок грошових сум на утримання судді у відставці: що вирішив профільний Комітет

18:00, 1 июня 2020
Парламентський комітет рекомендував ухвалити в першому читанні законопроект стосовно довічного грошового утримання судді у відставці.
Перерахунок грошових сум на утримання судді у відставці: що вирішив профільний Комітет

Комітет ВР з питань правової політики 22 травня розглянув законопроект про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо місячного довічного грошового утримання судді у відставці №3032

Згідно з пояснювальною запискою його метою є упорядкування питань видачі документів, які стосуються перерахунку судді грошових сум на утримання його у відставці за відсутності ліквідаційної комісії відповідного суду, що покладається на новостворені суди: Верховний Суд, відповідні апеляційні суди та місцеві суди.

Законопроектом передбачається ст. 142 Закону «Про судоустрій і статус суддів» доповнити новими частинами 6 та 7, а також пункт 25 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у новій редакції. Зазначеними змінами пропонується регламентувати  питання видачі документів, які стосуються перерахунку судді грошових сум на утримання його у відставці за відсутності ліквідаційної комісії відповідного суду, що покладається на новостворені суди: Верховний Суд, апеляційні суди, місцеві суди.

Як зазначив у своєму Висновку Комітет з питань правової політики та правосуддя, ч. 1 ст. 126 Основного Закону України встановлено, що незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України.

Серед визначених законодавством засобів забезпечення гарантій незалежності судді є, зокрема, особливий порядок фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установлений законом, а також належне матеріальне та соціальне забезпечення судді, право судді на відставку.

Крім того, питання гарантій незалежності суддів, їх правового захисту також неодноразово були предметом розгляду Конституційного Суду України. Так, цей конституційний орган у своїх рішеннях від 20 березня      2002 року № 5-рп/2002, від 01 грудня 2004 року № 19-рп/2004, від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005, від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008, від 03 червня 2013 року № 3-рп/2013, від 08 червня 2016 року № 4-рп/2016, від 04 грудня      2018 року № 11-р/2018 висловив свою позицію щодо матеріального забезпечення суддів як невід’ємної складової їхнього статусу.

Відповідно до частини п’ятої статті 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» пенсія або щомісячне довічне грошове утримання суддям виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.

Згідно із Порядком подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженому постановою правління ПФУ від 25 січня 2008 року № 3-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 20 березня 2017 року № 5-1) (далі – Порядок)) перерахунок довічного грошового утримання здійснюється органами Пенсійного фонду. При цьому, пунктом 2 розділу ІІІ Порядку передбачено, що до заяви про перерахунок щомісячного довічного утримання додається довідка про суддівську винагороду (довідка про винагороду судді Конституційного Суду України) працюючого судді за відповідною посадою станом на дату, з якої відбулось підвищення розміру суддівської винагороди.

Однак ані в Законі, ані в Порядку не визначено суд чи інший орган державної влади, уповноважений видавати довідки суддям у відставці.

У рішенні КСУ від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005 зазначено, що із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, якості і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосування практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини).

При цьому, зазначає Комітет, ліквідація, реорганізація чи перейменування суду, в якому раніше працював суддя у відставці, на думку Вищої ради правосуддя, висловленої в консультативних висновках, затверджених Рішенням ВРП «Про надання консультативного висновку до законопроекту №2626» від 14 січня 2020 року № 54/0/15-20, а також «Про надання консультативного висновку до законопроекту № 3032» від 12 березня           2020 року № 745/0/15-20, не може бути підставою для відмови у видачі іншим судом або органом державної влади довідок для перерахунку щомісячного довічного грошового утримання, необхідних суддям у відставці.

Це відповідатиме принципу правової визначеності, який є одним з елементів верховенства права, гарантованого Конституцією України.

Водночас, Вища рада правосуддя не підтримує зміни до пункту 25 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до яких судді, яким призначено розмір щомісячного довічного грошового утримання відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010р., №№ 41-45, ст.529; 2015р., №№ 18-20, ст.132 із наступними змінами), мають право на здійснення перерахунку щомісячного довічного грошового утримання у розмірі, визначеному частиною третьою статті 142 цього Закону», з огляду не таке.

Згідно з пунктом 2 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 (у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ визнано такими, що не відповідає Конституції України (є неконституційним). У пункті 17 мотивувальної частини вказаного Рішення вказано на те, що «запровадження згідно із положеннями пункту 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402 різних підходів до порядку обчислення розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів, які виходять у відставку, суперечить положенням частини першої статті 126 Основного Закону України щодо гарантування незалежності суддів Конституцією і законами України».

Отже, робить висновок Комітет, запропоновані законопроектом зміни в цій частині потребують доопрацювання із урахуванням Рішення Конституційного Суду України від  18 лютого 2020 року № 2-р/2020.

Законопроект подано 7 лютого 2020 року, тобто до прийняття зазначеного Рішення Конституційного Суду України. Члени Комітету наголосили на тому, що у разі прийняття Законопроекту в першому читанні за основу, під час підготовки його до другого читання слід обов’язково привести цей Законопроект у відповідність із Рішенням Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України також підтримує Законопроект у частині поданих змін до статті 142 Закону «Про судоустрій і статус суддів», а також зазначену вище думку щодо доопрацювання Законопроекту в частині змін до пункту 25 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону. Крім того, на думку ГНЕУ, положення щодо пенсії або щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, зокрема, визначення його розміру, права на здійснення перерахунку має регулюватися нормами розділу Х «Статус судді у відставці» Закону незалежно від того, в суді якої інстанції працював суддя на час виходу у відставку.

Разом з тим, з метою забезпечення однакового підходу при обчисленні розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів, які вийшли у відставку (незалежно від часу виходу у відставку), зазначеним Управлінням пропонується розглянути можливість доповнити статтю 142 Закону новою частиною, в якій має бути передбачено, що судді, яким призначено розмір щомісячного довічного грошового утримання відповідно до положень Закону «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року № 2862-XII, Закону «Про судоустрій і статус суддів» 07 липня 2010 року № 2453-VI (тобто до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII), мають право на здійснення перерахунку щомісячного довічного грошового утримання у розмірі, визначеному частиною третьою статті 142 цього Закону. При цьому, під час перерахунку щомісячного довічного грошового утримання змінною величиною є лише розмір суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. Натомість відсоткове значення розміру щомісячного довічного грошового утримання, яке обчислювалося при його призначенні відповідно до наявної у особи вислуги років, є незмінним.

Саме таким чином викладена позиція Великої Палати Верховного Суду з цього питання в пункті 33 рішення у зразковій справі від 16 жовтня 2019 року № 240/5401/18 (провадження № 11-198заі19), зазначає Комітет у Висновку.

За наслідками розгляду Комітет ВР з питань бюджету прийняв рішення, що Законопроект матиме вплив на показники бюджету (збільшуватиме витрати державного бюджету, у тому числі для Пенсійного фонду України). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2020 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2021 року, а після 15 липня 2020 року – не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).

При цьому, члени Комітету відмітили, що визначені Конституцією та законами України гарантії незалежності суддів є невід’ємним елементом їх статусу та головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини і громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.

На підставі викладеного вище Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо місячного довічного грошового утримання судді у відставці №3032 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Карантинные ограничения для граждан и зарплаты судей: КСУ начал рассмотрение
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Роман Бабий
  Роман Бабий
  член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики
 • Людмила Денисова
  Людмила Денисова
  уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
 • Роман Сацкий
  Роман Сацкий
  судья Запорожского окружного административного суда
 • Александр Кармазин
  Александр Кармазин
  судья Окружного административного суда Киева
 • Назарий Дулебко
  Назарий Дулебко
  судья Сыхивского районного суда Львова