Кабмин опубликовал Государственную антикоррупционную программу: чего следует ждать судьям

21:04, 18 марта 2023
Финальная версия ГАП предусматривает участие Общественного совета добропорядочности в рассмотрении дисциплинарных жалоб в отношении судей, отдельную процедуру проверки законности источников происхождения имущества судьи, установление уголовной ответственности за злоупотребление судьями своими полномочиями, участие ГРД в определении графиков, сроков и очередности проведения оценивания судей, прекращения отставки и лишения статуса судьи при допущении ненадлежащего поведения.
Кабмин опубликовал Государственную антикоррупционную программу: чего следует ждать судьям
Фото: droit.univ-grenoble-alpes.fr

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 марта правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу. Вечером 13 марта ее наконец-то опубликовали.

Напомним, вокруг проекта ГАП шли дискуссии. В частности, Высший совет правосудия согласовал Программу с замечаниями, а затем внес уточнения в свои замечания.

Сначала в проекте ГАП говорилось о значительном расширении полномочий Общественного совета добропорядчоности (отрицательное заключение ГРД в отношении судьи ВККС сможет преодолеть только на совместном с ГРД заседании, если за это проголосует большинство членов ГРД), а также изменения в процедуре квалификационного оценивания судей. Также предлагалось запретить судьям уходить в отставку до завершения дисциплинарных производств.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала и подытожила, какие цели и задачи остались в финальной версии.

Так, виконання Державної антикорупційної програми (ДАП) у сфері судової гілки влади базується на завданнях, які нерозривно пов’язані з законодавчими змінами.

А саме, мають бути розроблені і прийняті закони, якими:

1) запроваджено окрему процедуру проведення перевірки законності джерел походження майна судді (поза межами дисциплінарного провадження), яку здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);

2) встановлено окремий порядок розгляду Вищою радою правосуддя подань про звільнення судді на підставі порушення обов’язку щодо підтвердження законності джерела походження майна;

3) визначено порядок участі Громадської ради доброчесності у розгляді дисциплінарних скарг, зокрема тих, що стосуються допущення суддею недоброчесної поведінки, допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді;

4) встановлено кримінальну відповідальність за зловживання суддями своїми повноваженнями з урахуванням правової позиції, висловленої у Рішенні Конституційного Суду від 11 червня 2020 р. № 7-р у справі щодо конституційності статті 375 Кримінального кодексу (постановлення завідомо неправосудного рішення);

5) унеможливлення обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом тривалого часу;

6) передбачено проведення оцінки відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності у всіх процедурах добору суддів;

7) передбачено участь Громадської ради доброчесності у сприянні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановленню відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності у всіх процедурах добору суддів;

8) визначено новий механізм врахування висновків Громадської ради доброчесності про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності або підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у разі наявності такого висновку;

9) передбачено доступ членів Громадської ради доброчесності та уповноважених працівників секретаріату Громадської ради доброчесності до суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді) у повному обсязі;

10) передбачено утворення секретаріату Громадської ради доброчесності, який сприятиме членам ГРД під час здійснення визначених законом повноважень, з визначенням джерел фінансування його діяльності (у разі визначення доцільності його утворення);

11) передбачено участь Громадської ради доброчесності у визначенні графіків, строків та черговості проведення оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді);

12) передбачено затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) проведення оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів (тут враховано те, що «проведення процедур кваліфікаційного оцінювання не повинно призвести до повторного оцінювання тих суддів, що пройшли таке кваліфікаційне оцінювання під час процедур первинного кваліфікаційного оцінювання, конкурсних процедур чи процедур добору»);

13) передбачено заборону на звільнення судді з посади за його заявою про відставку до завершення дисциплінарних проваджень щодо судді;

14) визначено підстави для припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною із званням судді;

15) встановлено порядок розгляду питання про припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною із званням судді;

16) внесено зміни до статті 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо входження до складу Конкурсної комісії з відбору ВККС (замість міжнародних експертів відповідно до пункту 50 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону) представників громадянського суспільства;

17) внесено зміни до статті 9-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо входження до складу Етичної ради (замість міжнародних експертів відповідно до пункту 23-1 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону) представників громадянського суспільства;

18) передбачено право оскаржувати до Вищої ради правосуддя рішення Дисциплінарної палати без отримання дозволу Дисциплінарної палати на таке оскарження;

19) визначено вимоги до кандидатів на посади у секретаріаті Вищої ради правосуддя, які дають змогу забезпечити їх відповідність критеріям компетентності, доброчесності та професійної етики;

20) визначено порядок розгляду дисциплінарних скарг, які на час набрання чинності Законом України від 14 липня 2021 р. № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» та до моменту формування Служби дисциплінарних інспекторів перебували на розгляді у членів Вищої ради правосуддя, а також справ, розгляд яких розпочато Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя, скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора, які перебували на розгляді Вищої ради правосуддя до зазначеного вище періоду;

21) усунуто наявні проблеми механізму запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

22) удосконалено механізм проведення ВККС процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок;

23) спрощено порядок проведення іспитів та тестувань, зокрема щодо можливості оцінювання практичних завдань фахівцями, залученими Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, спрощення виставлення балів за результатами психологічних тестувань тощо;

24) забезпечено здійснення електронного судочинства, у тому числі шляхом запровадження можливості розгляду он-лайн певних категорій справ незалежно від місцезнаходження сторін і суду, що, зокрема, сприяє рівномірному розподілу справ між судами і суддями.

Також буде:

Уточнено перелік та підстави дисциплінарної відповідальності судді

Спрощено механізм дисциплінарного розслідування та розгляду дисциплінарних справ

Визначено, що засідання Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя є відкритими із забезпеченням відеотрансляції в режимі реального часу;

Встановлено, що засідання Вищої ради правосуддя із розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат за результатами розгляду дисциплінарних проваджень щодо судді є відкритими із забезпеченням відеотрансляції в режимі реального часу;

Визначено, що проведення закритого розгляду на засіданні Дисциплінарних палат,

на засіданні Вищої ради правосуддя із розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат без забезпечення відеотрансляції в режимі реального часу є можливим лише за вмотивованого рішення з обґрунтуванням наявності відповідних підстав, визначених законом;

Визначено чіткі строки для кожного етапу дисциплінарного провадження, які унеможливлять безпідставне затягування розгляду дисциплінарних скарг

Передбачено відкрите та поіменне голосування членами Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя та Вищої ради правосуддя щодо рішень у дисциплінарних справах

Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі

Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами ВККС та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації з іспитів

Встановлено і критерії успішності виконання Програми.

Зокрема, успішним виконання ДАП буде, якщо «щонайменше 80 відсотків фахівців у сфері правосуддя оцінюють, що:

а) участь Громадської ради доброчесності у встановленні відповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики передбачена у всіх необхідних процедурах добору суддів;

б) Громадська рада доброчесності має достатні ресурси та повноваження для виконання покладених на неї завдань».

ДАП передбачає, що єдині критерії (індикатори) проведення оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді мають бути розроблені Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності з урахуванням професіограми судді.

Отже, у червні 2023 року має розпочатися розробка проекту закону, яким передбачено надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів.

Далі розробляються єдині критерії (індикатори).

Також у ДАП передбачено завдання, відповідно до якого «Удосконалено перевірку відповідності критеріям (індикаторам) доброчесності кандидатів у межах процедур добору та призначення нових суддів із залученням Громадської ради доброчесності»

Затвердження доопрацьованої професіограми судді, її оприлюднення має відбутися через 4 місяці з дня призначення ВККС.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Главное за день