Правила адвокатської етики: зміст та значення новел

14:45, 24 апреля 2019
Затверджені зміни та доповнення до Правил адвокатської етики спрямовані на підвищення престижу адвокатської професії.
Правила адвокатської етики: зміст та значення новел

Принцип чесності та порядності, як один з основних принципів адвокатської етики, був закріплений у Правилах адвокатської етики, схвалених Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 1-2 жовтня 1999 року.

Ст. 11, яка мала назву «Чесність і порядність», діяла у такій редакції: «Адвокат повинен як у своїй професійній діяльності,  так  і  в приватному  житті  бути чесним і порядним;  не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу, використання тяжких матеріальних чи особистих  обставин інших осіб або інших протизаконних засобів для досягнення своїх професійних чи особистих цілей; поважати  права, законні інтереси, честь,  гідність,  репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується в різних відносинах».

Крім того, статтею 58 Правил 1999 року «Дотримання адвокатом принципів чесності та порядності під час здійснення професійної діяльності в суді» було врегульовано: «(1) Адвокат  не  повинен  повідомляти  учасникам  процесу або свідкам свідомо неправдиву інформацію стосовно фактичних  обставин справи, їх правової оцінки, суті закону, обсягу прав та обов'язків сторін, або іншим чином намагатися схилити їх до зміни їх позиції, свідчень, здійснення інших дій, в яких зацікавлений його клієнт. (2) Адвокат повинен уникати позапроцесуального спілкування по суті  справи,  що  є  предметом  судового  розгляду,  з учасниками процесу,  які не є його клієнтами,  і має здійснювати таке лише  у формах  та з метою,  що не суперечить чинному законодавству та цим Правилам і лише у випадках, коли це є  необхідним  для  належного виконання доручення.  (3) Адвокат повинен уникати спілкування з суддею в  будь-яких формах,  окрім  передбачених  законодавством,  по суті справи,  що розглядається судом, і не повинен спонукати до цього клієнта. (4) Адвокат   не   повинен   вчиняти   дій,   спрямованих  на невиправдане затягування судового розгляду справи». 

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Нові редакції Правил адвокатської етики 2012-го та 2017 року передбачили у Розділі IV Правил, який регулює відносини адвоката з судом, дотримання принципу чесності та порядності під час здійснення професійної діяльності в суді (ст. 44), а Правила адвокатської етики 2017 року також визначили чесність принципом поведінки адвоката у соціальних мережах (ст. 57 чинних Правил).

Втім аналіз міжнародних стандартів здійснення адвокатської діяльності, історичного розвитку української адвокатури, досвіду інших країн дозволяє дійти висновку, що чесність та чесна репутація — фундаментальний, базовий принцип адвокатської етики, який має розповсюджуватися на всі напрями професійної діяльності адвоката, його складові  мають бути характеристикою особистості адвоката, у зв'язку з чим цей принцип потребує закріплення в Основних принципах адвокатської етики (Розділ ІІ Правил).

Загальний кодекс правил для адвокатів країн — членів європейського співтовариства, прийнятий у 1988 році, закріплює п.2.2 «Довіра та особиста порядність»: «Довірчі відносини між адвокатом і клієнтом можуть виникнути лише у випадку відсутності в останнього сумнівів відносно порядності, чесності і добросовісності адвоката».

Хартія основних принципів європейської адвокатської професії, яка була прийнята 24 листопада 2006 року, встановлює, що честь та гідність адвокатської професії, доброчесність та бездоганна репутація окремого адвоката (п. d) є одним з десяти основоположних принципів професії адвоката.

«Роль адвокатів у системі правосуддя тягне за собою ряд обов'язків і обмежень, особливо у зв'язку з їх професійною діяльністю, яка повинна бути прямою, чесною і гідною», — встановлено у Рішеннях Європейського Суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), зокрема, Касадо Кока проти Іспанії, 24 лютого 1994 року, § 46, Серія А № 285-А; Штойр проти Нідерландів, № 39657/98, § 38, ЄСПЛ 2003-XI; Фераарт проти Нідерландів, № 10807/04, § 51, 30 листопада 2006 року, і Моріс, наведена вище, § 133). «Професія адвоката є однією з професій, представники якої повинні дотримуватися вищих і більш суворих стандартів поведінки. Не лише загальні стандарти поведінки, але також спеціальні вимоги, встановлені законами, які регулюють діяльність колегії, та правила професійної етики, застосовуються до практики адвоката. Необхідність вимог, встановлених правилами професійної етики, є об'єктивною: лише особі з високою моральною репутацією можливо довіряти брати участь у процесі здійснення правосуддя. Дозвіл будь-якій особі брати участь у цьому процесі незалежно від його або її поведінки дискредитує ідею здійснення правосуддя», — визначено ЄСПЛ у Рішенні по справі Lekavičienė v. Lithuania, 27 червня 2017 року, № 48427/09, ECHR 2017.

Правила адвокатської етики є системою згрупованих норм етичного характеру, зводом принципів, ідей, положень, які відображують цінності сучасної адвокатської спільноти. У цій системі цінностей вимога чесного та порядного ставлення до здійснення професійної діяльності є важливою умовою поваги до професії адвоката, підвищення довіри осіб, які потребують правової допомоги, до адвокатури в цілому.

Вимога чесності і порядності є традицією української адвокатури, проте така вимога потребує нормативного врегулювання - саме ця теза пролунала під час звітної конференції адвокатів Одеської області 26 січня 2019 року. Адвокат В. Г. Маслов запропонував конференції звернути увагу на необхідність доповнення Правил адвокатської етики принципом чесності та порядності. За результатами обговорення конференція адвокатів Одеської області прийняла відповідне рішення та звернулася до Ради адвокатів України з пропозицією включити до питань порядку денного з'їзду адвокатів України питання внесення змін та доповнень до Правил адвокатської етики.

15 лютого 2019 року, доповідаючи на з'їзді адвокатів України від одеської делегації, ми акцентували увагу на тому, що принцип чесності і добропорядної репутації адвоката є визнаним міжнародним стандартом здійснення адвокатської діяльності, який відображений в етичних кодексах поведінки адвокатів різних країн. Активна міжнародна діяльність Національної асоціації адвокатів України дозволила досягти таких важливих результатів, як вступ в міжнародні громадські організації — IBA, CCBE; для членів цих організацій дотримання адвокатом принципу чесності, наявність бездоганної репутації у адвоката є обов'язковими.

З'їзд адвокатів України після обговорення запропонованих новел та редакційних правок прийняв зміни та доповнення до Правил адвокатської етики у наступній редакції:

«1. Доповнити Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року, статтею 121 «Чесність та добропорядна репутація»:

Адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.

Адвокату заборонено робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов’язків адвоката,  клієнта, а також обсягу своїх повноважень щодо представництва інтересів клієнта.

2. Доповнити статтю 44 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року частиною першою наступного змісту:

Стаття 44.  Дотримання принципів  чесності та добропорядної репутації  під час здійснення професійної діяльності в суді

Під час здійснення професійної діяльності в суді  адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до  адвокатської професії.

Адвокат має поважати процесуальні права адвоката, який представляє іншу сторону, і не вдаватись до дій, що грубо порушують останні.

Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

3. Доповнити статтю 65 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року, частиною четвертою наступного змісту:

Стаття 65. Етичні особливості відносин між адвокатами та органами адвокатського самоврядування

Адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями.

Адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, зобов’язані неухильно виконувати свої повноваження згідно законодавства, приймати участь в роботі органів адвокатського самоврядування, до яких їх обрано, дотримуватись вимог закону та рішень З’їзду, актів РАУ, НААУ, не допускати дій чи бездіяльності, що завдають шкоди адвокатурі в цілому, або блокують роботу окремих органів адвокатського самоврядування.

У межах дотримання принципу чесності і добропорядної репутації адвокат має надавати достовірну інформацію до Єдиного реєстру адвокатів України, органам адвокатського самоврядування, членам органів адвокатського самоврядування під час здійснення ними  повноважень».

Затверджені зміни та доповнення до Правил адвокатської етики спрямовані на підвищення престижу адвокатської професії, удосконалення вимог до адвокатів, належне здійснення діяльності з надання професійної правничої допомоги.  Безумовно, що лише певний період дії новел дозволить оцінити їх значення для розвитку української адвокатури.

Зарубіжний досвід вказує на ефективність норм, що стосуються чесності та добропорядної репутації адвокатів. Практичною допомогою адвокатам і дисциплінарним органам адвокатури при визначенні критеріїв оцінки дій адвокатів у дисциплінарній практиці виступають не лише самі норми, проте й коментарі до них. Так, Типові правила Американської асоціації адвокатів передбачають, що норми цих правил супроводжуються коментарями. Метою коментарів є тлумачення етичних приписів для їх практичного виконання.

Стаття 5 Правил адвокатської етики «Тлумачення Правил адвокатської етики» визначає: «Право офіційного тлумачення Правил адвокатської етики належить виключно З’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України. Якщо положення Правил допускають їх різне тлумачення, то такі положення підлягають застосуванню у найбільш сприятливому для адвоката їх тлумаченню», а стаття 69 «Роз’яснення Правил адвокатської етики» встановлює: «У випадках, коли в конкретній ситуації адвокату важко визначити варіант поведінки, який у певних обставинах відповідав би нормам Правил, він може звернутися за роз’ясненням до Ради адвокатів України чи з’їзду адвокатів України. Дії адвоката, що відповідають роз’ясненню Ради адвокатів України чи з’їзду адвокатів України, не можуть бути поставлені йому за провину і мати наслідком накладення дисциплінарною стягнення».

Проте процедура звернення до Ради адвокатів України, а тим більш до з’їзду адвокатів України, для отримання офіційного тлумачення змісту положень Правил або роз'яснення стосовно поведінки адвоката у конкретній ситуації вбачається занадто ускладненою, такою, що не дозволяє адвокату оперативно отримати відповідь, як саме з позицій адвокатської спільноти застосовується етичне правило. Крім того, тлумачення норм Правил та їх роз'яснення не повинні суперечити одне одному, адже лише системний зв'язок між положеннями Правил забезпечує їх сприйняття як єдиного зводу етичних норм.

У зв'язку з цим є доцільним передбачити у Правилах адвокатської етики, що тлумачення та роз'яснення Правил є коментарями до Правил та невід'ємною складовою Правил. Такі роз'яснення та офіційне тлумачення, у тому числі вимоги чесності та добропорядної репутації, повинні ґрунтуватися на узагальненнях дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, формуватися, виходячи з реальних проблем та дискусійних питань у діяльності адвокатів.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Почему в Венецианской комиссии недовольны судебной реформой от Зеленского
Почему в Венецианской комиссии недовольны судебной реформой от Зеленского
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Інна Зубченко
  Інна Зубченко
  суддя Східного апеляційного господарського суду
 • Юрій Чопко
  Юрій Чопко
  суддя Господарського суду Тернопільської області
 • Віктор Школяров
  Віктор Школяров
  суддя Верховного Суду України
 • Сергій Гирич
  Сергій Гирич
  голова Личаківського районного суду м. Львова
загрузка...