НАДС відповіло на питання щодо управління персоналом в органах місцевого самоврядування

17:32, 2 марта 2021
Оприлюднили відповіді на 10 питань.
НАДС відповіло на питання щодо управління персоналом в органах місцевого самоврядування

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило відповіді на актуальні питання управління персоналом в органах місцевого самоврядування.

Як укласти строковий трудовий договір (контракт) на службі в органах місцевого самоврядування?

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). 

Це означає, що строковий трудовий договір (контракт) можливо укласти на тимчасово вакантну посаду в зв’язку із перебуванням посадової особи місцевого самоврядування у відпустці, наприклад:

- для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 Закону України «Про відпустки»);

- у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18 1 Закону України «Про відпустки»); 

- творчій відпустці (стаття 16 Закону України «Про відпустки») тощо. 

Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті ради, обласної ради у випадку появи в штатному розписі тимчасово вакантної посади (на строк відпустки) приймає рішення про:

- укладення строкового договору (контракту) для виконання завдань, передбачених посадовою інструкцією працівника, відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України на час відсутності основного працівника;

- прийняття на посаду на конкурсній основі відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на час відсутності основного працівника. 

У випадку укладання строкового договору (контракту) заробітна плата працівника складається з посадового окладу, який не може перевищувати розміру посадового окладу, передбаченого для основного працівника. Голова відповідної ради також має право здійснювати преміювання працівника відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи, у межах фонду преміювання. Однак, такий працівник не набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування, а відтак, відповідно до положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» не приймає Присягу посадової особи місцевого самоврядування, йому не встановлюють ранг посадової особи та не зараховують період роботи за строковим договором (контрактом) до стажу роботи в органах місцевого самоврядування, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років. 

Особа, з якою укладено строковий договір (контракт), може бути звільнена з роботи на підставі пункту другого частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Чи можливе переведення державного службовця на службу в орган місцевого самоврядування без обов’язкового проведення конкурсу? 

Згідно із частиною шостою статті 22 Закону України «Про державну службу» передбачено можливість переведення державного службовця на службу в органи місцевого самоврядування без обов’язкового проведення конкурсу на відповідну посаду. Для застосування інструменту переведення необхідне виконання певних умов, за дотримання яких відповідає орган місцевого самоврядування, а саме:

- перехід державного службовця до органу місцевого самоврядування має супроводжуватися передачею або делегуванням повноважень і функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування, а також подальше виконання зазначеною особою делегованих повноважень і функцій на відповідній посаді в органі місцевого самоврядування;

- відповідності професійної компетентності державного службовця, який переходить до органу місцевого самоврядування, кваліфікаційним вимогам до посади в органі місцевого самоврядування, на яку він переводиться (приймається);

- державний службовець (вступив на службу вперше за результатами конкурсу).

Разом із цим, переведення повинно ініціюватися сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті ради, обласної ради листом-зверненням до відповідного державного органу про звільнення державного службовця з відповідної посади у зв’язку з переведенням на іншу посаду (пункт п’ятий частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Відповідність професійної компетентності особи, яка на момент переходу обіймає посаду державного службовця, кваліфікаційним вимогам до посади в органі місцевого самоврядування, на яку здійснюється переведення, визначається головою відповідної ради згідно із посадовою інструкцією, розробленою з урахуванням Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Наказом НАДС від 07 листопада 2019 року №207.

На яких посадових осіб органів місцевого самоврядування не поширюється обмеження граничного віку 65 років?

Законом України від 16 грудня 2020 року № 1086-IX «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» внесено зміни до статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Відповідно до статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років.

Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються або затверджуються на відповідні посади. До таких посад належать посади голів та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад (шляхом обрання на посаду відповідною радою). А також посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, старости (шляхом затвердження на посаду відповідною радою).

Хто має право на продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування?

Статтею 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» встановлено, що граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються або затверджуються на відповідні посади. Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування приймається головою відповідної  ради щороку, але не більш як до досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 70-річного віку. 

Враховуючи вищевикладене, у разі досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 65-річного віку, голова відповідної ради приймає рішення про звільнення  такої особи із займаної посади в зв’язку із досягненням граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (на підставі абзацу шостого частини першої статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування») або рішення про продовження строку перебування на службі на один рік (на підставі частини другої статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). 

Голова відповідної ради може приймати одне з зазначених вище рішень щороку до досягнення цією посадовою особою 70-и річного віку. Після досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 70-и річного віку, особа підлягає звільненню з посади на підставі абзацу шостого частини першої статті 20 Закону. 

На кого не поширюється право на продовження перебування на службі в органах місцевого самоврядування?

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» встановлено обмеження у вигляді граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, який становить 65 років. Підставою припинення служби в органах місцевого самоврядування є факт досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку. 

Враховуючи вищевикладене, на осіб, які досягли 65 років та були звільненні із займаної посади до моменту набрання чинності Законом України від 16 грудня 2020 року №1086-IX «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі», право на продовження служби в органах місцевого самоврядування не поширюється.

Частина третя статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачає, що після досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

Чи можливо працювати в органах місцевого самоврядування за контрактом у період карантину?

Частиною п’ятої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що строковий трудовий договір (контракт) можна укласти тільки на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень за тимчасово відсутнього працівника.  

Відповідно до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року №290, яким визначено механізм добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину. 

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 3 Закону України «Про державну службу» дія цього Закону не поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування. Тобто постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року №290  застосовується тільки при призначенні особи кандидата на посади державної служби. Разом із цим, відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу. 

Для реалізації частини другої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», органам місцевого самоврядування, зокрема, необхідно користуватися, Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2002 року № 169.

Який ранг присвоюється державному службовцю, у разі переведення або призначення його на службу в органи місцевого самоврядування? 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад або відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи або одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду.

Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради. 

Разом із цим, віднесення інших посад в органах місцевого самоврядування, не зазначених у статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування.

Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після закінчення такого строку за результатами роботи. Для  осіб, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до вже встановленого рангу.  

Присвоєння рангів при переході з державної служби здійснюється відповідно до пункту 4 Розділу 7 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Таким посадовим особам органів місцевого самоврядування присвоюються ранги на рівні тих, які вони мали відповідно до Закону

України «Про державну службу». Тобто, державному службовцю, який перейшов на службу в орган місцевого самоврядування, розпорядженням голови відповідної ради присвоюється такий самий ранг, який був присвоєний особі на державній службі. Навіть якщо такий ранг не відноситься до категорії займаної посади органів місцевого самоврядування.

Чи приймає Присягу посадова особа органів місцевого самоврядування, яка обирається або затверджується відповідною радою вдруге?

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування (за винятком посад, зазначених в абзаці другому частини першої статті 10 цього Закону), у день прийняття відповідного рішення складають Присягу. Особи, які призначаються на виборні посади шляхом обрання або затвердження відповідною радою, а також на посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, складають Присягу відповідно до статті 11 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Присяга вважається складеною, якщо після її зачитування громадянин України скріплює Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги зберігається за місцем служби. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці із зазначенням дати складення Присяги. Особа, яка вступає на посаду в орган місцевого самоврядування вдруге, не складає Присягу посадових осіб місцевого самоврядування, у разі наявності відповідного запису у її трудовій книжці.

Чи може голова сільської чи селищної ради взяти собі радника як штатну одиницю? 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і республіканського в АР Крим значення) мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу). На голів сільських чи селищних рад не поширюється норма статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Які нормативно-правові акти регулюють питання проведення конкурсу на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування?

Згідно із частиною другою статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений наказом Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року № 164, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668, визначає процедур проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Національне агентство України з питань державної служби розробило роз’яснення щодо процедури вивільнення державних службовців районної державної адміністрації у зв’язку з її припиненням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Плюс 600 млн на суди та відстрочка виконання рішень по соціальним спорам: чи підтримають депутати
Плюс 600 млн на суди та відстрочка виконання рішень по соціальним спорам: чи підтримають депутати
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Наталія Половінкіна
  Наталія Половінкіна
  суддя Чернівецького апеляційного суду
 • Наталя Шаптала
  Наталя Шаптала
  голова Конституційного Суду України у 2019 р.
 • Анатолій Ясельський
  Анатолій Ясельський
  голова Святошинського районного суду міста Києва
 • Наталія Новікова
  Наталія Новікова
  суддя Господарського суду Харківської області
загрузка...