Антикоррупционный мониторинг жизни судей по-новому: Рада рассмотрит законопроект

14:35, 16 ноября 2020
Законопроекты о мониторинге жизни судей рекомендуют включить в повестку дня.
Антикоррупционный мониторинг жизни судей по-новому: Рада рассмотрит законопроект
Скриншот видео

В ходе согласительного совета Верховной Рады глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин огласил список законопроектов, которые рекомендуется включить в повестку дня парламента на текущей неделе.

А именно это 4311 и два альтернативных (4311-1, 4311-2), а также 4319, которые касаются урегулирования ситуации с Конституционным Судом.

Также Комитет рекомендует включить в повестку дня законопроекты 4292 и 4292-1 о внесении изменений в способ мониторинга жизни судей.

Кроме того, Комитет рекомендует законопроект 4229 о завершении конкурсных процедур для заполнения судейских вакансии (ранее о нем уже писала «Судебно-юридическая газета»). 

Среди этих законопроектов примечательным является законопроект 4292-1 о внесении изменений в Закон о судоустройстве и статусе судей относительно системы противодействия коррупции в судах.

Его 3 ноября внесли депутаты из фракции «Слуга народа» Денис Маслов, Богдан Торохтий, Тарас Тарасенко и Арсений Пушкаренко.

Этим проектом фактически предлагается выполнить решение КСУ от 27 октября в части передачи контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства в судах от исполнительной (НАПК) к судебной ветви власти, а именно, к ВККС (которая пока не создана).

В частности, предлагается добавить в перечень обязанностей судьи (статья 56) обязанность информировать об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента, а также о существенных изменениях в имущественном состоянии.

А сам закон о судоустройстве дополнить следующими статьями и нормами:

Стаття 59. Моніторинг способу життя судді

 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює моніторинг способу життя судді з метою встановлення відповідності його рівня життя наявним у нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається суддями відповідно до цього Закону.
 2. Моніторинг способу життя судді може бути проведений:
 • на підставі окремого рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 • на вимогу Вищої ради правосуддя;
 • в інших випадках, визначених цим Законом.
 1. Моніторинг способу життя судді здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України із використанням інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій всіх форм власності, яка містить відомості про невідповідність рівня життя судді задекларованим ним майну і доходам.

При здійсненні моніторингу способу життя судді, забороняється використання інформації отриманої від анонімних джерел чи інформації, джерело походження якої достовірно не встановлено.

 1. Порядок здійснення моніторингу способу життя судді визначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України після консультацій з Вищою радою правосуддя, Радою суддів України та Національним агентством з питань запобігання корупції.

Моніторинг способу життя судді здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя судді, а також не повинен порушувати принцип незалежності судів.

 1. Результати моніторингу способу життя судді можуть також використовуватися для оцінки дотримання суддею правил суддівської етики.
 2. Встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя Вищою кваліфікаційною комісією суддів України надається можливість судді протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом.

У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Вища кваліфікаційна комісія суддів України інформує про них Вищу раду правосуддя, а також вчиняє інші дії передбачені законодавством.

 1. Інформація, отримана за результатами моніторингу способу життя судді, включається до суддівського досьє.

Стаття 59-1. Подання суддею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 1. Судді зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України після консультацій з Вищою радою правосуддя, Радою суддів України та Національним агентством з питань запобігання корупції.
 2. Судді, які звільнені або повноваження яких припинено, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, не пізніше 20 робочих днів з дати звільнення або припинення повноважень судді.

Судді, які звільнені або повноваження яких припинено, зобов’язані наступного року після звільнення або припинення повноважень судді подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 1. Особа, яка претендує на зайняття посади судді, до призначення на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 2. Упродовж семи днів після подання декларації суддя має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

У разі притягнення судді до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суддя зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Стаття 59-2. Інформація, що зазначається суддею в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 1. У декларації суддею зазначаються відомості про:

1) прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі судді та членів його сім’ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку судді Вищою кваліфікаційною комісією суддів України може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (суд, в якому особа обіймає посаду судді) або місце майбутньої роботи (суд, в якому особа бажає обіймати посаду судді).

2) об’єкти нерухомості, що належать судді та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2-1) об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

а) належать судді або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать судді або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти судді або членів його сім’ї.

Такі відомості включають:

а) інформацію про місцезнаходження об’єкта;

б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об’єкта;

в) якщо об’єкт перебуває у спільній власності - про всіх його співвласників зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить судді або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;

в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Примітка. Декларування цінного рухомого майна, зазначеного у цьому пункті (крім транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів), права на яке набуті до подання суддею першої декларації відповідно до вимог цього Закону, здійснюється з обов’язковим зазначенням інформації про набуття такого майна до початку періоду здійснення діяльності судді або у такий період. При цьому зазначення даних щодо його вартості та дати набуття у власність, володіння або користування не є обов’язковим;

4) цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать судді або членам його сім’ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

5) інші корпоративні права, що належать судді або членам його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;

5-1) юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суддя або члени його сім’ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", "траст" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

6) нематеріальні активи, що належать судді або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;

7) отримані доходи судді або членів його сім’ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п’ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п’ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

8) наявні у судді або членів його сім’ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

8-1) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у судді або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я судді або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім’я судді або членів його сім’ї;

9) фінансові зобов’язання судді або членів його сім’ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов’язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначаються вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказано інформацію про поручителя, зазначену у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

10) видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у судді виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет. На письмовий запит Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддя надає інформацію щодо найменування контрагента;

11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків;

12) входження судді до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об’єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 1. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від того, знаходиться об’єкт декларування на території України чи за її межами.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначає у формі декларації дані, що повинні зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об’єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації.

Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні судді або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

 1. У декларації зазначаються також відомості про об’єкти декларування, передбачені пунктами 2-8 частини першої цієї статті, що є об’єктами права власності третьої особи, якщо суддя або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Відомості, передбачені цією частиною, не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у пункті 5-1 частини першої цієї статті, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).

 1. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті, не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади судді, що подаються відповідно до частини третьої статті 59-1 цього Закону.
 2. Відображення доходів і видатків суддів здійснюється у грошовій одиниці України.

Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні судді, зазначається у випадку, якщо вона відома судді або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

 1. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.
 2. У разі відмови члена сім’ї судді надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суддя зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім’ї, визначену пунктами 1-12 частини першої цієї статті.

Примітка. Під «членом сім’ї судді» для цілей цього Закону розуміється:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суддею та діти судді до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суддею (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

в) особа, що спільно проживали із суддею станом на останній день подання декларації або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

 

Стаття 59-3. Облік та оприлюднення декларацій суддів

 

 1. Подані суддями декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує відкритий цілодобовий доступ до поданих суддями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на своєму офіційному веб-сайті.

Доступ до поданих суддями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт), номера рахунку в банківській чи іншій фінансовій установі, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.

 1. Подані суддями декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігаються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України упродовж всього часу виконання суддею його повноважень, а також упродовж п’яти років після звільнення або припинення такою особою повноважень судді, крім останньої декларації, поданої суддею, яка зберігається на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України безстроково.

Стаття 59-4. Контроль та перевірка декларацій суддів

 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить щодо поданих суддями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, такі види контролю:

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону.
 2. Порядок проведення передбачених цієї статтею видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України після консультацій з Вищою радою правосуддя, Радою суддів України та Національним агентством з питань запобігання корупції.

Стаття 59-5. Встановлення своєчасності подання декларацій

 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє факт подання суддями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до цього Закону.
 2. Якщо за результатами контролю встановлено, що суддя не подав декларацію, Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє такого суддю про факт неподання декларації, і суддя повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному статтею 59-1 цього Закону.

Одночасно Вища кваліфікаційна комісія суддів України письмово повідомляє про факт неподання декларації суддею Вищу раду правосуддя для розгляду питання щодо притягнення такого судді до дисциплінарної відповідальності, а також за наявності підстав невідкладно вчиняє дії передбачені чинним законодавством України для притягнення такої особи до відповідальності за законом.

Стаття 59-6. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю

 1. У разі відкриття суддею або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суддя зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України у встановленому порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
 2. У разі суттєвої зміни у майновому стані судді, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суддя у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. Зазначена інформація має бути оприлюднена на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України поряд з останньою поданою декларацією такого судді, з урахуванням обмежень на оприлюднення персональних даних, встановлених абзацом четвертим частини першої статті 59-3 цього Закону.
 3. Порядок інформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та форма повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України після консультацій з Вищою радою правосуддя, Радою суддів України та Національним агентством з питань запобігання корупції.

Стаття 60. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 1. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка подається суддею відповідно до статті 59-1 цього Закону, здійснюється відповідно до цього Закону Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, та полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.
 1. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється щодо кожного судді щонайменше один раз на п’ять років, а також за відповідним запитом Вищої ради правосуддя.
 1. Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів і може здійснюватися у період здійснення суддею суддівських повноважень, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.
 2. Перевірка декларації може бути проведена:
 • на підставі окремого рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 • на вимогу Вищої ради правосуддя;
 • в інших випадках, визначених цим Законом.

Перевірка декларації здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України із використанням інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій всіх форм власності, яка містить відомості про невідповідність рівня життя судді задекларованим ним майну і доходам.

При здійснені перевірки декларації судді, забороняється використання інформації отриманої від анонімних джерел чи інформації, джерело походження якої достовірно не встановлено.

 1. Порядок здійснення перевірки декларації судді визначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України після консультацій з Вищою радою правосуддя, Радою суддів України та Національним агентством з питань запобігання корупції.
 2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Вища кваліфікаційна комісія суддів України письмово повідомляє про це Вищу раду правосуддя для розгляду питання щодо притягнення такого судді до дисциплінарної відповідальності, а також в разі наявності підстав невідкладно вчиняє дії передбачені чинним законодавством України для притягнення такої особи до відповідальності за законом.
 3. У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак необґрунтованості активів Вищою кваліфікаційною комісією суддів України надається можливість судді протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом із відповідними доказами.

У разі ненадання суддею у зазначені строки письмових пояснень і доказів чи надання їх не в повному обсязі, Вища кваліфікаційна комісія суддів України інформує про це Вищу раду правосуддя для розгляду питання щодо притягнення такого судді до дисциплінарної відповідальності, а також в разі наявності підстав невідкладно вчиняє дії передбачені чинним законодавством України для притягнення такої особи до відповідальності за законом.

Стаття 71. Заява кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 1. Для участі у доборі кандидат на посаду судді подає:

...

11) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, складену у відповідності до вимог цього Закону;

Стаття 75. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої кандидатом на посаду судді

 1. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої кандидатом на посаду судді, здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до цього Закону, та полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.
 1. Повна перевірка такої декларації здійснюється протягом тридцяти днів з дня її подання кандидатом на посаду судді.
 2. У разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей, поданих кандидатом на посаду судді у декларації, Вища кваліфікаційна комісія суддів України запрошує кандидата для розгляду такої інформації на своєму засіданні.

Кандидат на посаду судді має право ознайомитися з цією інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити її.

За необхідності Комісія може провести відповідне засідання з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку в режимі відео-конференції, з забезпеченням участі та доступу до такої конференції відповідного кандидата.

 1. Якщо за результатами розгляду інформації Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійде висновку про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей, поданих кандидатом на посаду судді у декларації, Комісія ухвалює вмотивоване рішення про припинення подальшої участі в доборі та призначенні кандидата на посаду судді.

Стаття 85. Етапи кваліфікаційного оцінювання

 1. Суддівське досьє має містити:

11) інформацію щодо дотримання суддею правил професійної етики:

а) відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих суддею відповідно до вимог цього Закону;

 

б) інші дані щодо відповідності судді вимогам цього Закону та законодавства у сфері запобігання корупції;

в) дані щодо відповідності поведінки судді правилам суддівської етики;

 

 1. Досьє кандидата на посаду судді має містити:

3) матеріали проведення спеціальної перевірки та іншу інформацію щодо відповідності кандидата на посаду судді критерію доброчесності, зокрема, відповідність витрат і майна кандидата на посаду судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, у тому числі копії декларацій, поданих відповідно до цього Закону;

 1. Суддівське досьє (досьє кандидата на посаду судді) є відкритим для загального доступу на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за винятком:

3) будь-яких відомостей та даних щодо неповнолітніх дітей, крім відомостей щодо майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у їх власності відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка подається суддею (кандидатом на посаду судді) відповідно до вимог цього Закону;

Стаття 93. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України:

9-1) здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки суддів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів;

9-2) здійснює в порядку, визначеному цим Законом, контроль та перевірку декларацій суддів, зберігає та оприлюднює такі декларації, проводить моніторинг способу життя суддів;

9-3) затверджує у спосіб, визначений цим Законом: порядок здійснення моніторингу способу життя судді; форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка подається суддями (кандидатами на посаду судді); порядок проведення видів контролю декларацій суддів; порядок проведення перевірок декларацій суддів; порядок інформування суддями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані.

9-4) у випадку виявлення ознак вчинення суддею адміністративного правопорушення у сфері фінансового контролю, в порядку, передбаченому чинним законодавством, вчиняє дії з метою притягнення такої особи до адміністративної відповідальності (складає протокол про адміністративне правопорушення);

9-5) у випадках, передбачених цим Законом, повідомляє Вищу раду правосуддя про обставини що можуть слугувати підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності;

9-6) отримує заяви фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій всіх форм власності про порушення cуддями вимог цього Закону в частині подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону;

9-7) отримує від суддів письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

9-8) запитує та отримує від фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, персональні дані; зберігає, обробляє, узагальнює отримані персональні дані.

Стаття 106. Підстави дисциплінарної відповідальності судді

 1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

9) неподання або несвоєчасне подання без поважних причин для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому цим Законом;

...

20) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення без поважних причин Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані;

Впрочем, на данный момент все еще не принят законопроект 3711, который бы позволил запустить работу ВККС.

Также неясно, почему Комитет не рекомендовал этот законопроект группы депутатов совместно с сопуствующим ему №4312 о внесении изменений в КоАП. 

Что касается других рекомендованных Комитетом законопроектов, отметим, что законопроектом 4311 (внесен народными депутатами А. Корниенко, Я. Юрчишиным, Я. Железняком и другими) предлагается установить, что Конституционный Суд Украины является полномочным осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 17 судей Конституционного Суда.

Законопроект 4319 (внесен народными депутатами О. Совгирей, Ф Вениславским, Д. Разумковым и др.) предусматривает изменения, что для принятия решений и выводов Большой палатой Конституционного Суда требуется не менее 12 голосов судей КСУ вместо 10 голосов. Также он устанавливает, что Регламент Конституционного Суда утверждается законом. По сути, Верховная Рада получит право устанавливать для Конституционного Суда правила работы.

Включение их в повестку дня позволит Комитету начать их подготовку к первому чтению, отметил Андрей Костин.

Также он проинформировал коллег, что Комитет начал повторный конкурс на должность судьи КСУ (на одну из двух вакансий). После того, как объявление будет обнародовано на сайте, начнется отсчет 30 дней для подачи кандидатур фракциями и депутатскими группами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Нова карта судів України: що стане з місцевими судами та що чекає громадян, суддів та апарати
Нова карта судів України: що стане з місцевими судами та що чекає громадян, суддів та апарати
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Володимир Кампо
  Володимир Кампо
  суддя Конституційного Суду України у відставці
 • Валентин Зубар
  Валентин Зубар
  суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
 • Костянтин Пащенко
  Костянтин Пащенко
  суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
 • Марина Мавродієва
  Марина Мавродієва
  голова Господарського суду Миколаївської областi
загрузка...