Якою повинна бути дисциплінарна відповідальність службовців місцевого самоврядування за задумом Кабміну

08:06, 12 января 2022
В урядовому законопроекті детально розкрито, як в органах місцевого самоврядування будуть карати службовця, що провинився.
Якою повинна бути дисциплінарна відповідальність службовців місцевого самоврядування за задумом Кабміну

Парламентом зареєстрований урядовий проект Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» (має реєстр. № 6504 від 05.01.2022) та направлений на розгляд в Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У пояснювальній записці до проекту Закону йдеться, що в контексті децентралізації публічної влади серед пріоритетів - удосконалення принципів служби в органах місцевого самоврядування (ОМС), процедур добору та проходження служби в ОМС, соціальних гарантій та відповідальності службовців місцевого самоврядування, стимулювання кар’єрного зростання, деполітизації цієї служби та ін.

Проміж іншого, одним із нововведень законопроекту є Розділ VIII «Дисциплінарна відповідальність службовців місцевого самоврядування». У діючому законі такий розділ відсутній.

Підстави для притягнення службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності

Підставою для притягнення службовця місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні службовцем місцевого самоврядування своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, за який до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарними проступками є:

1) порушення Присяги;

2) порушення правил етичної поведінки службовців місцевого самоврядування;

3) вияв неповаги до держави, державних символів України, українського народу, територіальних громад та їхньої символіки, місцевого самоврядування;

4) дії, що шкодять авторитету служби в органах місцевого самоврядування;

5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, розпоряджень, наказів та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;

7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення;

8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості службовця місцевого самоврядування;

9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб, якщо воно не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення;

10) подання під час вступу на службу в органи місцевого самоврядування недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;

11) неповідомлення керівника служби про виникнення відносин прямого підпорядкування між службовцем місцевого самоврядування та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;

12) прогул службовця місцевого самоврядування (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

13) поява службовця місцевого самоврядування на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

14) прийняття службовцем місцевого самоврядування необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне використання цього майна або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу кримінального або адміністративного правопорушення;

15) прийняття службовцем місцевого самоврядування рішення, що суперечить закону або висновкам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у постановах Верховного Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу.

Службовець місцевого самоврядування не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло два місяці з дня, коли керівник служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності службовця місцевого самоврядування чи перебування його у відпустці або у відрядженні, або якщо минуло шість місяців після вчинення такого дисциплінарного проступку.

Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування.

До службовця місцевого самоврядування може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;

2) догана;

3) сувора догана;

4) звільнення з посади. 

Дисциплінарне стягнення має відповідати тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини службовця місцевого самоврядування.

За кожний дисциплінарний проступок на службовця місцевого самоврядування може бути накладено лише одне дисциплінарне стягнення.

Керівник служби за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку службовця місцевого самоврядування, повинен відкрити дисциплінарне провадження шляхом видання відповідного розпорядження (наказу) та витребувати у службовця письмове пояснення.

Для розгляду дисциплінарних справ у деяких випадках керівником служби утворюється дисциплінарна комісія.

Дисциплінарна комісія утворюється у складі не менше п’яти членів, а у відповідних радах та їх виконавчих органах із загальною чисельністю службовців місцевого самоврядування до десяти осіб — не менше трьох членів. 

Строк повноважень дисциплінарної комісії, що розглядає дисциплінарні справи стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій «ІІ» і «ІІІ», становить три роки.

Для розгляду дисциплінарної справи стосовно службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії «І», дисциплінарна комісія утворюється окремо для кожної дисциплінарної справи.

Результатом розгляду дисциплінарної справи дисциплінарною комісією є її подання керівнику служби, яке приймається більшістю голосів від загального складу дисциплінарної комісії. Подання дисциплінарної комісії має рекомендаційний характер для керівника служби.

Подання дисциплінарної комісії повинно містити висновок про наявність чи відсутність у діях службовця місцевого самоврядування дисциплінарного проступку, підстави для його притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановлені обставини, які можуть вплинути на прийняття рішення у справі.

Подання дисциплінарної комісії підписується головою комісії, а в разі його відсутності — іншим уповноваженим дисциплінарною комісією членом комісії. Протоколи засідань дисциплінарної комісії підписуються головою і секретарем комісії, а у разі їх відсутності — іншими уповноваженими дисциплінарною комісією членами комісії.

На час розгляду дисциплінарної справи службовець місцевого самоврядування може бути відсторонений керівником служби від виконання посадових обов’язків із збереженням середньої заробітної плати.

Під час відсторонення від виконання посадових обов’язків службовець місцевого самоврядування зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти розгляду дисциплінарної справи.

Розглянувши дисциплінарну справу, керівник служби приймає одне з таких рішень:

1) про накладення на службовця місцевого самоврядування дисциплінарного стягнення;

2) про закриття дисциплінарної справи.

Рішення у дисциплінарній справі приймається керівником служби у формі розпорядження (наказу). 

Якщо під час розгляду дисциплінарної справи виявлено відсутність події і складу дисциплінарного проступку, інші обставини, що виключають накладення дисциплінарного стягнення, або дисциплінарний проступок визнано малозначним, керівник служби приймає рішення про закриття дисциплінарної справи стосовно такого службовця місцевого самоврядування.

Керівник служби зобов’язаний протягом трьох календарних днів з дня виявлення під час розгляду дисциплінарної справи ознак кримінального чи адміністративного правопорушення звернутися із заявою про це до відповідного правоохоронного органу. До такої заяви додається копія матеріалів дисциплінарної справи.

Службовцю місцевого самоврядування видається під розписку належним чином завірена копія рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи не пізніше наступного робочого дня після видання відповідного рішення.

У разі відмови службовця місцевого самоврядування від одержання копії рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи такий документ не пізніше наступного робочого дня після його видання надсилається службовцю місцевого самоврядування за місцем його проживання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Якщо службовець місцевого самоврядування, на якого накладено дисциплінарне стягнення, протягом року з дня прийняття відповідного розпорядження (наказу) не вчинив нового дисциплінарного проступку, то цей службовець місцевого самоврядування вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо службовець місцевого самоврядування не вчинив нового дисциплінарного проступку і виявив себе сумлінним службовцем, керівник служби може достроково зняти обмеження, пов’язані з дисциплінарним стягненням, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення такого дисциплінарного стягнення.

Матеріальна відповідальність службовців місцевого самоврядування

Матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю службовців місцевого самоврядування під час здійснення ними своїх посадових обов'язків, відшкодовується за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Керівник служби має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених цим Законом, до:

1) службовця місцевого самоврядування, який заподіяв шкоду;

2) посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному звільненні, відстороненні або переведенні службовця місцевого самоврядуванні чи іншого працівника на іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної органу місцевого самоврядування у зв’язку з оплатою часу вимушеного прогулу або часу виконання роботи з нижчим розміром посадового окладу.

У разі застосування зворотної вимоги (регресу) службовець місцевого самоврядування несе матеріальну відповідальність тільки за шкоду, умисно заподіяну його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

Обов’язок відшкодування шкоди

Службовець місцевого самоврядування зобов’язаний відшкодувати органу місцевого самоврядування шкоду, заподіяну внаслідок неналежного виконання ним посадових обов’язків.

Шкодою, заподіяною службовцем місцевого самоврядування органу місцевого самоврядування, є також виплачене органом місцевого самоврядування відшкодування шкоди, заподіяної службовцем місцевого самоврядування третій особі внаслідок неналежного виконання ним посадових обов’язків.

У разі спільного заподіяння шкоди кількома службовцями місцевого самоврядування, кожен із них несе відповідальність у розмірі, пропорційному ступеню вини.

Під час визначення розміру відшкодування враховуються майновий стан службовця місцевого самоврядування, співвідношення розміру заподіяної шкоди до його заробітної плати, ризик виникнення шкоди, досвід служби в органах місцевого самоврядування, надані службовцю місцевого самоврядування розпорядження (накази), а також інші обставини, у зв’язку з якими повне відшкодування службовцем місцевого самоврядування шкоди буде необґрунтованим.

Для відшкодування шкоди керівник служби вносить службовцю місцевого самоврядування письмову пропозицію, в якій зазначаються розмір, порядок і строки відшкодування шкоди, а також обставини, що стали підставою для відшкодування. Службовець місцевого самоврядування повинен надати відповідь на пропозицію про добровільне відшкодування шкоди у письмовій формі.

Пропозиція може бути внесена протягом трьох місяців з дня, коли керівник служби дізнався чи мав дізнатися про обставини, що є підставою для пред’явлення вимоги, але не пізніше ніж через три роки з дня заподіяння шкоди.

Службовець місцевого самоврядування повинен дати відповідь на пропозицію про відшкодування шкоди в письмовій формі протягом 14 календарних днів з дня отримання пропозиції.

У разі ненадання службовцем місцевого самоврядування відповіді на пропозицію про добровільне відшкодування шкоди, відмови від відшкодування шкоди чи невідшкодування шкоди до зазначеного у пропозиції строку керівник служби звертається з позовом про таке відшкодування до суду.

Раніше говорилося про те, чи розповсюджується презумпція невинуватості на дисциплінарну відповідальність судді.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Рада судей обсуждает проблемы судебной власти: ОНЛАЙН
Рада судей обсуждает проблемы судебной власти: ОНЛАЙН
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
 • Василь Бородій
  Василь Бородій
  суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
 • Ігор Садовий
  Ігор Садовий
  голова Запорізького окружного адміністративного суду
 • Олександр Тупицький
  Олександр Тупицький
  суддя Конституційного Суду України
 • Віталій Мартинюк
  Віталій Мартинюк
  заступник голови Львівського окружного адміністративного суду
загрузка...